406. Vaikuta verkossa

400. Mediakasvatus

Tehtävä

Etsitään ja arvioidaan erilaisia nettivaikuttamisen keinoja.

Tila

Luokkatila, joka mahdollistaa pienryhmätyöskentelyn.

Tarvikkeet

Älylaitteita netin hyödyntämiseen. Post it-lappuja ja kyniä muistiinpanojen tekemiseen.

Kesto

15-45 min.

MediakasvatusOsallisuus
7 - 9 luokatNuorisotyöToinen aste

Jaa tukioppilaat ryhmiin niin, että jokaisella ryhmällä on käytettävissään älypuhelin tai muu laite, joka mahdollistaa internetin hyödyntämisen. Jokainen ryhmä etsii mahdollisimman monta erilaista keinoa/sivustoa, joiden avulla voi vaikuttaa yksityishenkilönä verkossa. Anna tähän aikaa noin 10 minuuttia. Kun kaikki ryhmät ovat valmiita, kerätkää kaikki erilaiset vaikuttamisen mahdollisuuden muodot post it -lapuille ja liimatkaa ne sopivaan paikkaan kaikkien näkyville. Keskustelkaa lopuksi verkossa vaikuttamisesta ja erilaisista vaikuttamisen keinoista

Keskustelukysymyksiä:

 • Olivatko sivustot osallistujille ennestään tuttuja, löytyikö uusia?
 • Onko netissä vaikuttaminen yleisesti osallistujien mielestä koulunne nuorille tuttua?
 • Onko joku osallistujista käyttänyt löytyneitä sivustoja?
 • Käyttääkö jonkun tuttu sivustoja paikalliseen tai yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen?
 • Mitkä sivustoista ovat osallistujien mielestä hyviä?
 • Käyttävätkö osallistujat itse nettiä enemmän viihdekäyttöön kuin esimerkiksi mielipidevaikuttamiseen sosiaalisessa mediassa?

Vinkki: Voit samalla havainnoida nuorten valmiuksia hakea tietoa netistä oma-aloitteisesti.

Taustaa

Nuoret tuovat ääntään esiin netissä

Netti tarjoaa nuorille helppokäyttöisen ja nopean väylän kertoa mielipiteitään, julkaista itse tekemiään mediatuotoksia ja osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun. Vaikka suomalaisnuorten verkkokäyttäytyminen painottuu suurelta osalta viihdekäyttöön, on tiedon jakaminen, vaikuttaminen ja osallistuminen verkossa myös nuorten suosiossa.

Yhteiskunnallisen osallistumisen tapoja on monia. Toiset ovat aktiivisia verkossa viestijöitä ja julkaisevat mielipiteitään esimerkiksi blogissa. Toiset klikkaavat äänestä-painiketta ja allekirjoittavat verkkoadresseja. Nuoret harjoittavat mielipidevaikuttamista myös sosiaalisessa mediassa jakamalla mielipiteitään ja levittämällä uutisia sekä muita asioita, joita pitävät tärkeinä. Osa ei välttämättä halua osallistua verkon kansalaistoimintaan lainkaan. He saattavat kuitenkin vaikuttaa esimerkiksi oppilaskunnan tai nuorisojärjestön toiminnassa.

Nuorille on hyvä esitellä tapoja vaikuttaa ja olla aktiivinen omassa ympäristössään. Tukioppilaat voivat olla mukana luomassa kouluun osallistuvaa ilmapiiriä ja tukea nuorten osallisuutta yhteisiin asioihin vaikuttamisessa. Nuoria voi motivoida osallistumaan hyödyntämällä mediaa osallistumisen ja vaikuttamisen muotona. Esimerkiksi itse tehdyt mediaesitykset saattavat saada netissä suuren yleisön. Netissä on myös mahdollista saada palautetta omista töistä. Samalla harjoitellaan verkkokirjoittamiseen ja -julkaisuun liittyviä käytäntöjä. Omien mediatuotosten avulla vahvistetaan osallisuuden tunnetta ja sitä, että nuoren ääni on arvokas lisä internetissä käytävään yleiseen keskusteluun.

Nettivaikuttamisen kanavia

 • Aloitekanava on nuorille suunnattu verkkopalvelu, jonka kautta voi lähettää aloitteita oman kunnan päättäjille. Vuonna 2011 palvelu toimi 141 Suomen kunnassa. www.aloitekanava.fi
 • Valtionhallinnon keskustelufoorumissa kansalaiset voivat kommentoida valtionhallinnon kysymyksiä. Palvelun tavoitteena on edesauttaa hallinnon ja kansalaisten välistä vuorovaikutusta ja hallinnon avoimuutta. www.otakantaa.fi
 • Valtikka on Allianssin ylläpitämä sivusto nuorille. Se on erityisesti nuorisotiedotukseen keskittynyt verkkosivusto, joka tarjoaa nuorille selkeästi esitettyä tietoa siitä, mistä oman vaikuttamispolun voi aloittaa. Valtikassa otetaan osaa keskusteluihin ja äänestyksiin. www.valtikka.fi
 • Netistä löytyy ilmaista sivutilaa nettiadresseille. Nettiadressit ja niiden allekirjoittaneiden tiedot näkyvät hakukonetuloksissa, ellei niitä erikseen estetä. www.adressit.com
 • Valtakunnallinen mediakasvatusyhdistys Curly auttaa nuoria tuottamaan artikkeleita ja videoita painettuun lehteen sekä nettiin. www.curly.fi

 

Lähteet: Lundvall A. & Spišák S. (2012): Viisaasti verkossa. Opas tukioppilastoimintaan. MLL. Myllyniemi S. (2014): Vaikuttava osa. Nuorisobarometri 2013. Nuorisotutkimusverkosto.