Siirry sisältöön

Mediakasvatus varhaiskasvatuksessa

Jo pienet lapset elävät ja kasvavat mediakulttuurissa, joka muodostuu lukemattomista mediasisällöistä, alustoista, välineistä ja ilmiöstä. Media ja sen merkitykset ovat lisääntyneet ihmisten arjessa. Myös kokemukset, vuorovaikutus ja oppiminen ovat muuttuneet entistä mediavälitteisemmiksi ja digitaalisemmiksi. Media vaikuttaa jo pienen lapsen tunteisiin, minäkuvaan, ajattelun kehitykseen ja sosiaalisiin suhteisiin.

Mediakulttuuri ja digitaaliset ympäristöt tarjoavat kasvuun moninaisia aineksia, mutta vähäisesti suuntaviivoja siihen, millaiset valinnat ja taidot tukevat hyvinvointia, edistävät yhteiskunnallista osallisuutta ja kehittävät eettistä asennetta toisia kohtaan. Siksi tarvitaan mediakasvatusta, jolla tuetaan lasten mediataitoja.

Mediakasvatus on osa lapsen kasvatusta. Aikuisten tehtävä on suojella lasta median haitallisilta vaikutuksilta, mutta myös mahdollistaa lapselle myönteisiä ja monipuolisia kokemuksia median parissa. Aikuisten vastuulla on ohjata ja tukea lasten mediankäyttöä ja mediataitojen kehittymistä. Lapsella taas on oikeus mediakasvatukseen ja lapsen oikeuksien toteutumiseen myös mediakulttuurissa ja digitaalisissa ympäristöissä. Media tarjoaa paljon mahdollisuuksia myös aikuisen ja lapsen suhteen vahvistamiseen.

Varhaiskasvatuksessa mediaa voi hyödyntää lujittamaan aikuisten ja lasten suhdetta sekä helpottaa kodin ja hoitopaikan välistä vuorovaikutusta. Vanhemmat tarjoavat tärkeän viitekehyksen lapselle mediakokemusten jäsentämisessä ja medialukutaidon kehittymisessä. Myös päivähoidon henkilöstön, opettajien ja muiden lasten kanssa toimivien ammattilaisten näkemykset ja tuki ovat keskeisiä.

MLL on mediakasvatuksen vahva osaaja ja asiantuntija. MLL:n mediakasvatustyö edistää lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia monialaisesti.

MLL tukee vanhempia sekä lasten parissa toimivia ammattilaisia järjestämällä mediakasvatustilaisuuksia ja vanhempainiltoja, tarjoamalla koulutusta ammattilaisille ja tuottamalla aineistoja mediakasvatuksen tueksi. MLL:n aineistot tarjoavat työkaluja lapsen mediasuhteen kehittämiselle niin kotona kun päivähoidossakin.

Vuonna 2019 päivitetty Media mukana lapsen arjessa-esite tarjoaa vinkkejä perheen sujuvaan media-arkeen. Esite on tehty yhteistyössä EHYT ry:n kanssa.

Vuonna 2018 julkaistu Lapset ja media -lehtinen käsitellään erityisesti alakouluikäisen lapsen mediankäyttöön liittyviä kysymyksiä ja annetaan vinkkejä kasvattajalle miten tukea lapsen mediataitoja ja tasapainoista ja vastuullista mediankäyttöä.

Vuonna 2018 julkaistu Mediatehtäviä varhaiskasvatukseen -opas on käytännönläheinen, mediakasvatuksellisia harjoituksia ja ideoita varhaiskasvatukseen ja alkuopetukseen tarjoava materiaali, joka on jatkoa Media varhaiskasvatuksessa -oppaalle.

Vuonna 2017 julkaistu Media varhaiskasvatuksessa – Tukea tunne- ja vuorovaikutustaitojen vahvistamiseen -opas tukee kasvattajia suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan mediakasvatusta päiväkodeissa. Julkaisu avaa varhaiskasvatussuunnitelmien perusteita sekä tarjoaa mediakasvatusvinkkejä lasten tunne- ja vuorovaikutustaitojen harjoitteluun.

 

Materiaalia pienten lasten mediakasvatukseen

Oppaita ja aineistoja varhaiskasvatukseen ja päiväkoteihin

Takaisin ylös