316. Kirje oppilashuoltoryhmälle

300. Kiusaamisen ehkäiseminen

Tehtävä

Liitetään tukioppilaiden toiminta koulun muuhun kiusaamisen vastaiseen työhön laatimalla kirje opettajille ja oppilashuoltoryhmälle.

Tila

Pienryhmätyöskentelyn mahdollistava tila.

Tarvikkeet

Monistetaan kirjepohjat jokaiselle pienryhmälle.

Kesto

15-45 min.

HyvinvointiKiusaaminenOsallisuus
5 - 9 luokat7 - 9 luokat

Ladattavat materiaalit

Jaa osallistujat satunnaisesti pienryhmiin niin, että jokaisessa ryhmässä on 4─5 oppilasta. Pienryhmien tehtävänä on valmista kirjepohjaa apuna käyttäen laatia kirje opettajille tai oppilashuoltoryhmille. Kirjeessä on tarkoitus tuoda esiin sitä, millaisia asioita tukioppilaat ovat nostaneet esiin kiusaamisen ehkäisystä oppilaiden näkökulmasta ja millaista toimintaa tukioppilaat suunnittelevat järjestävänsä. Kirjeessä tukioppilaat voivat myös esittää omia toiveitaan koulun aikuisille. Kirjeiden laatimisen jälkeen jokainen pienryhmä lukee vuorollaan oman kirjeensä ääneen muille, ja kirjeitä voi vielä täydentää yhdessä tarvittaessa. Ohjaaja toimittaa viestit eteenpäin opettajien ja oppilashuoltoryhmien luettavaksi. Huolehdi myös siitä, että tukioppilaat saavat koulun henkilökunnalta jonkinlaisen vastauksen kirjeisiinsä

Oppilaat ja aikuiset yhdessä kiusaamista ehkäisemässä

Nykyiset koulun toimintaa ohjaavat lait ja asetukset ohjaavat ottamaan oppilaita mukaan koulun hyvinvointityön toteuttamiseen. Perusopetuslain (47 a §) mukaan ”opetuksen järjestäjän tulee edistää kaikkien oppilaiden osallisuutta ja huolehtia siitä, että kaikilla oppilailla on mahdollisuus osallistua koulun toimintaan ja kehittämiseen sekä ilmaista mielipiteensä oppilaiden asemaan liittyvistä asioista. Oppilaille tulee järjestää mahdollisuus osallistua opetussuunnitelman ja siihen liittyvien suunnitelmien sekä koulun järjestyssäännön valmisteluun”. Perusopetuslain mukaan kouluilla tulee myös olla suunnitelma kiusaamisen, väkivallan ja häirinnän ehkäisemiseksi ja siihen puuttumiseksi. Yhteisöllisellä oppilashuollolla tarkoitetaan toimintakulttuuria ja toimia, joilla edistetään oppilaiden oppimista, hyvinvointia, terveyttä, sosiaalista vastuullisuutta, vuorovaikutusta ja osallisuutta sekä opiskeluympäristön terveellisyyttä, turvallisuutta ja esteettömyyttä.

Yhteisöllistä oppilashuoltoa toteuttavat kaikki oppilashuollon toimijat (OHL 4 §). Osallisuus on oppilashuoltotyötä ohjaava periaate, jonka mukaan oppilaalla ja hänen huoltajillaan on mahdollisuus saada tietoa ja päästä vaikuttamaan itseä koskeviin asioihin ja päätöksentekoon. Koulun hyvinvointia edistävät siis koulussa useat henkilöt ja tahot. Tukioppilastoiminnan yleiset periaatteet ja toimintatavat ovat usein tiedossa, mutta tukioppilaiden monipuolisista tiedoista ja ideoista kouluhyvinvoinnin edistämiseksi ja kiusaamisen ehkäisemiseksi voisivat hyötyä kaikki koulun aikuiset. Näkyvän toiminnan lisäksi on hyvä tuoda laajemminkin koulun aikuisille tiedoksi, millaisia tavoitteita tukioppilaat ovat toiminnalleen asettaneet ja millaista keskustelua toimivista keinoista edistää kouluhyvinvointia tukioppilasryhmässä on käyty.