435. Nettikiusaamisen puu

400. Mediakasvatus

Tehtävä

Tehtävässä käsitellään nettikiusaamisen syitä ja seurauksia pienryhmissä piirrettävän puun avulla

Tila

Pienryhmätyöskentelyn mahdollistava tila

Tarvikkeet

Isoja fläppipapereita, kyniä, tusseja ja post-it-lappuja

Kesto

15-45 min.

KiusaaminenMediakasvatusVihapuhe
5 - 9 luokatKummituntiNuorisotyö

Jaa ryhmä pareihin tai 3-4 hengen ryhmiin. Pyydä ryhmiä piirtämään ensin isolle paperiarkille tai fläppipaperille suuren puun ääriviivat. Puulla pitää olla juuret, runko ja oksia.

 

Juuret: Mitä netissä tapahtuvan kiusaamisen taustalla on?

Kerro, että tarkoituksena on ensin miettiä syitä netissä tapahtuvan kiusaamisen, loukkaavan tai syrjivän kohtelun tai ulkopuolisuuden taustalla. Millaisia syitä, asioita, tunteita tai kokemuksia kiusaamisen taustalla voi olla? Millaiset asiat saavat aikaan kiusaamista netissä? Entä kasvokkain?

Voit kertoa, että tehtävässä tärkeämpää on pohtia kiusaa tekevien tai häiritsevien ihmisten tai ryhmien käyttäytymistä kuin kiusatuksi tulleita. On hyvä ymmärtää, että kiusaamiseen liittyy usein erilaisia rooleja ja tilanteet ja osapuolten väliset suhteet voivat olla monimutkaisia. Kiusaamistilanteissa valta-asetelmilla ja ryhmän rooleilla on vaikutusta. Netissä tapahtuvaan kiusaamiseen voi osallistua laaja ja tuntematon joukko. Pyydä ryhmiä kirjoittamaan omia ehdotuksiaan ja ajatuksiaan nettikiusaamisen syistä puun juurille. Käykää juuriin kirjatut syyt yhdessä läpi ja keskustelkaa niistä

Oksat: Mitä netissä tapahtuvasta kiusaamisesta voi seurata?

Pyydä osallistujia pohtimaan netissä tapahtuvan kiusaamisen seurauksia: Miten kiusaaminen tai loukkaava kohtelu, erityisesti netissä, vaikuttaa nuoriin, jotka ovat sen kohteena? Miten ikävä kohtelu, häirintä ja kiusaaminen voivat vaikuttaa laajemmin yleiseen ilmapiiriin omassa lähipiirissä, nettiyhteisöissä tai laajemmin yhteiskunnassa? Miettikää myös, millaisia vaikutuksia netissä kiusaaminen voi aiheuttaa sille, joka sitä tekee.
Pyydä ryhmiä kirjoittamaan omat ehdotuksensa ja ajatuksensa nettikiusaamisen seurauksista puun oksille. Käykää oksiin kirjatut seuraukset yhdessä läpi ja keskustelkaa niistä.
Harjoitusta voi vauhdittaa jakamalla osallistujat kahteen ryhmään, joista ensimmäinen miettii syitä ja toinen seurauksia.

Hedelmät: Pienet hyvät teot kiusaamista kohdanneen tukena

Nettikiusaamisen syitä ja seurauksia kantava puu onkin hedelmäpuu. Jaa ryhmille pinot värikkäitä post-it lappuja. Pyydä ryhmiä pohtimaan netissä tai kasvokkain tehtäviä pieniä hyviä tekoja, joita voi tehdä toisille. Millaisilla teoilla luodaan myönteisempää nettikulttuuria? Miettikää erityisesti, miten netissä kiusaamista kohdannutta voisi tukea tai auttaa? Kirjoittakaa ideat pienistä hyvistä teoista, myötätunnon osoittamisen ja kannustamisen tavoista post-it lapuille ja liimatkaa ne eri puolille puuta.

Lopuksi:

Tarkastelkaa yhdessä ryhmien valmiiksi saatuja puita. Voit tiivistää käytyä keskustelu. Puuta voidaan tässä vaiheessa vielä muokata, mikäli ryhmä kokee sen tarpeelliseksi. Jos mahdollista, puut voi ripustaa yhteisiin tiloihin ryhmän ja muiden nähtäville.

Voitte keskustella tehtävän herättämien ajatusten ja kokemusten pohjalta koko ryhmän kesken.

  • Miten empatiaa ja myötätuntoa voi osoittaa toisia kohtaan, kasvokkain ja netissä?
  • Miten myönteistä keskustelukulttuuria voi netissä tai someryhmissä rakentaa?
  • Miten huolehditaan, ettei ryhmistä jäädä ulkopuolelle?
  • Miten netissä voi kehua tai kannustaa kaveria?
  • Miten netissä voi osoittaa välittämistä?
  • Miten kaverista voi pitää huolta somessa?
  • Miten empatiaa voi ilmaista netissä tai somessa toimiessa?
  • Miksi omasta hyvinvoinnista, jaksamisesta ja omista rajoista on tärkeä huolehtia?

Taustaa:

Tehtävä pohjautuu Plan Suomen Vihapuheesta dialogiin -koulutuksen harjoitukseen.