Siirry sisältöön

MLL:n strategia

MLL:n Suunta 2024 -strategian ja vaikuttamistyön strategian voit ladata sivun alareunasta.

Mannerheimin Lastensuojeluliitto (MLL) on avoin kansalaisjärjestö, joka edistää lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia. MLL on lasten, nuorten ja perheiden arjen asiantuntija, vapaaehtoistyön toteuttaja, arjen tuen kehittäjä ja yhteiskunnallinen vaikuttaja. MLL rakentaa yhdessä kumppaneidensa kanssa lapsiystävällistä yhteiskuntaa, jossa lapsia ja lapsuutta arvostetaan ja jossa kaikki kantavat vastuunsa lasten hyvinvoinnista. MLL toimii lasten oikeuksien puolesta. Lasten oikeuksien perustana on YK:n lapsen oikeuksien sopimus.

Mannerheimin Lastensuojeluliiton (MLL) työn perustana ovat liiton perustamisjulistus, säännöt, MLL:n Suunta 2024 ja YK:n lapsen oikeuksien sopimus.

MLL korostaa, että jokaisella lapsella on oikeus onnelliseen lapsuuteen ja oikeus olla lapsi. Lapsen hyvinvointi rakentuu perheen turvallisissa ihmissuhteissa sekä laadukkaissa peruspalveluissa, kuten varhaiskasvatuksessa, koulussa ja harrastuksissa. Lapsen hyvinvointi rakentuu myös turvallisissa ryhmissä ja ystävyyssuhteissa. Koska lapsuus ja sen olosuhteet luovat perustan myöhemmälle hyvinvoinnille, koko Suomen hyvinvointi perustuu hyvinvoiviin lapsiin, nuoriin ja perheisiin.

MLL:n liittoyhteisöön kuuluvat keskusjärjestö, piirijärjestöt ja paikallisyhdistykset sekä MLL-taustaiset säätiöt ja yhtiöt. MLL:n tarkoitusta kannattava henkilö voi liittyä MLL:n paikallisyhdistyksen jäseneksi. Paikallisyhdistys on oman alueensa piirijärjestön sekä keskusjärjestön jäsen ja piirijärjestö keskusjärjestön jäsen. MLL:n liittoyhteisön tärkeimmistä asioita päätetään liittokokouksessa, jossa päätösvaltaa käyttävät paikallisyhdistysten ja piirijärjestöjen valtuuttamat edustajat.

Keskusjärjestö, piirijärjestöt ja paikallisyhdistykset ovat rekisteröityjä yhdistyksiä ja ne tekevät itse hallintoaan ja talouttaan koskevat päätökset. MLL:n järjestörakennetta ja taloutta kehitetään niin, että toiminta on valtakunnallisesti, alueellisesti ja paikallisesti kestävällä pohjalla.
Suunta 2024 on MLL:n liittoyhteisön pitkän aikavälin strategia. Suunnassa määritellään MLL:n tehtävä, tahtotila, arvot, periaatteet, toiminta-alueet ja strategian toteutumisen seuranta. Suuntaa on valmisteltu MLL:n liittoyhteisössä lukuisissa työpajoissa syyskuusta 2012 ja helmikuuhun 2014.

MLL:n Suunnan tähtäimenä on vuoden 2024 alku. Suunta-asiakirjaa tarkentavat liittokokouksen hyväksymät kolmivuotissuunnitelmat sekä liittovaltuuston tai liittohallituksen hyväksymät toimintokohtaiset strategia-asiakirjat. Myös paikallisyhdistyksillä ja piirijärjestöillä sekä MLL-taustaisilla säätiöillä ja yhtiöillä voi olla MLL:n Suuntaa tarkentavia strategia-asiakirjoja.

Mannerheimin Lastensuojeluliitto (MLL) on avoin kansalaisjärjestö, joka edistää lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia.

Suomi on lapsiystävällinen yhteiskunta, jossa lapsen etu asetetaan etusijalle ja jossa lapset ja nuoret voivat hyvin.
Mannerheimin Lastensuojeluliitto (MLL) on lasten, nuorten ja perheiden arjen asiantuntija, luotettava ja ketterä kumppani, vapaaehtoistyön toteuttaja ja innovatiivinen kehittäjä sekä vahva vaikuttaja. MLL tarjoaa innostavan ja arvostavan osallistumisympäristön vapaaehtoistoiminnalle lasten, nuorten ja perheiden kanssa.

 • Lapsen ja lapsuuden arvostus
 • Yhteisvastuu
 • Inhimillisyys
 • Yhdenvertaisuus
 • Avoimuus
 • Ilo
 • Kumppanuus
 • Osallisuus
 • Arjen arvostus

Avoimuus: Toimimme avoimesti ja viestimme ymmärrettävästi ja innostavasti. Meitä on helppo lähestyä ja toimintaamme on helppo tulla mukaan. Tavoitamme erilaiset, eri-ikäiset ja erilaisessa elämäntilanteessa olevat lapset, nuoret ja perheet. Toimimme koko maan alueella, lähellä ja osana perheiden arkea.

Ilo: Iloitsemme lapsesta, nuoresta, perheestä, vanhemmuudesta ja isovanhemmuudesta. Yhdessä tekeminen ja vapaaehtoistoiminta luovat iloa, osallisuutta ja luottamusta koko yhteiskuntaan.

Kumppanuus: Rakennamme lapsiystävällistä yhteiskuntaa yhteistyössä kumppaneiden kanssa. Edistämme ja toteutamme kasvatuskumppanuutta. Kumppaneitamme ovat perheet, kunnat, valtiovalta sekä lasten, nuorten ja perheiden puolesta toimivat järjestöt, yritykset ja muut toimijat.

Osallisuus: Kohtaamme lapset, nuoret, vanhemmat ja isovanhemmat aktiivisina toimijoina ja tekijöinä. Kuulemme lapsia ja nuoria ja hyödynnämme heidän näkemyksiään työssämme. Kehitämme lasten, nuorten ja perheiden mahdollisuuksia vaikuttaa, suunnitella, toimia sekä osallistua päätöksentekoon omaan elämäänsä ja elinympäristöään koskevissa asioissa. Teemme lasten, nuorten ja perheiden arkea ja kokemuksia näkyväksi. Torjumme yksinäisyyttä, ulkopuolisuutta ja syrjäytymistä tarjoamalla kaikille avoimia maksuttomia kohtaamispaikkoja sekä yksilöllistä että yhteisöllistä tukea lapsille, nuorille ja heidän perheilleen. Teemme töitä sen hyväksi, että lapsilla, nuorilla ja lapsiperheillä on tukenaan turvallisia aikuisia, vertaisryhmiä ja lähiyhteisöjä.

Arjen arvostus: Olemme lasten, nuorten ja perheiden arjen tukija ja arjen tuen asiantuntija. Lasten ja nuorten hyvinvointi syntyy arjessa: perheessä, peruspalveluissa ja vertaissuhteissa. Kehitämme ja toteutamme vanhemmuuden tukea sekä edistämme vanhempien, lasten ja nuorten keskinäistä tukea. Tarjoamme tukea niin kasvokkain kuin puhelin- ja verkkopalveluissa. Vahvistamme lasten, nuorten ja vanhempien kykyä kohdata elämän muutostilanteita ja -vaiheita ja selviytyä niistä. Kehitämme työmenetelmiä lasten, nuorten ja perheiden kanssa työskenteleville vapaaehtoisille ja ammattilaisille. Vaikutamme lapsia, nuoria ja lapsiperheitä koskevaan julkisen vallan päätöksentekoon.

Tavoitteet, joiden avulla Suunta 2024 –tahtotila saavutetaan

Mannerheimin Lastensuojeluliitto

 • on helposti lähestyttävä ja innostava perheiden kumppani.
 • kohtaa perheitä erilaisissa elämäntilanteissa ja erilaisista kulttuureista ja on tärkeä osa lapsiperheiden arkea.
 • on lähellä lapsia, nuoria ja perheitä.
 • on vetovoimainen järjestö kaikenlaisille lapsille, nuorille ja perheille.
 • on kannustava, monipuolista osaamista ja tietoa hyödyntävä oppiva organisaatio.
 • on läsnä koko manner-Suomen alueella.
 • vahvistaa vapaaehtoistoiminnallaan lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia ja ehkäisee ongelmien muodostumista.

Toimet, joiden avulla Suunta 2024 –tahtotila saavutetaan

 • Järjestämme toimintaa, joka tavoittaa hyvin ihmiset ja johon on helppo tulla mukaan.
 • Toimimme aktiivisesti lasten, nuorten ja vanhempien yksinäisyyden ja ulkopuolisuuden torjumiseksi.
 • Tarjoamme monipuolisia osallistumismahdollisuuksia eri elämänvaiheisiin lapsuudesta vanhuuteen.
 • Rekrytoimme uusia jäseniä ja vapaaehtoisia ja pidämme aktiivisesti yhteyttä jäseniin.
 • Kehitämme ja tarjoamme innostavia vapaaehtoistehtäviä sekä tuemme ja koulutamme vapaaehtoisia.
 • Käytämme ihmisten tavoittamisessa monipuolisesti erilaisia viestintätapoja ja –kanavia.
 • Hyödynnämme arjen kokemus- ja tutkimustietoa vapaaehtoistyön kehittämisessä.

Tavoitteet, joiden avulla Suunta 2024 –tahtotila saavutetaan

Mannerheimin Lastensuojeluliitto

 • vahvistaa asiantuntemuksellaan, vapaaehtoistoiminnallaan ja ammatillisilla palveluillaan lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia.
 • ehkäisee ongelmien muodostumista ja tukee syntyneiden ongelmien korjaamista.
 • on lasten, nuorten ja perheiden kohtaamisen asiantuntija ja edelläkävijä.
 • on vahva toimija vapaaehtoisten ja ammattilaisten kumppanuuden yhdistämisessä.

Toimet, joiden avulla Suunta 2024 –tahtotila saavutetaan

 • Seuraamme lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin kehitystä.
 • Tartumme ajankohtaisiin haasteisiin ja hyödynnämme kehittämistyössä tietoa monipuolisesti.
 • Toteutamme ja kehitämme lapsia, nuoria ja vanhempia tukevia vapaaehtoispalveluja.
 • Kehitämme ja toteutamme lasten, nuorten ja perheiden kanssa tehtävää ammatillista työtä ja ammatillisia palveluja.
 • Toteutamme kehitettyjen vapaaehtois- ja ammatillisten palvelujen vaikutusten arviointia.
 • Hyödynnämme monipuolisesti kehittämis- ja hankerahoituksen mahdollisuuksia.
 • Pyrimme siihen, että kehittämishankkeet ja niiden tuotokset nivoutuvat osaksi liittoyhteisön ja kumppaneiden perustoimintaa.
 • Vahvistamme alueellista kehittämistyötä.

Tavoitteet, joiden avulla Suunta 2024 –tahtotila saavutetaan

 • Lasten, nuorten ja vanhemmuuden arvostus ja osallisuus yhteiskunnassa on vahvistunut.
 • Lapsuuden merkitys ymmärretään ja lasten oikeudet toteutuvat nykyistä paremmin.
 • Lasten eriarvoisuus sekä yhteisöllinen ja yhteiskunnallinen ulkopuolisuus ovat vähentyneet.
 • Lapsiin ja nuoriin kohdistuvat vaikutukset arvioidaan ja lapsen etu huomioidaan nykyistä paremmin yhteiskunnallisessa päätöksenteossa.
 • MLL on vahva ja rohkea valtakunnallinen, alueellinen ja paikallinen vaikuttaja, jolla on hyvät yhteydet niin julkiseen valtaan, muihin järjestöihin kuin yrityksiin.
 • MLL yhteistyössä kumppaneidensa kanssa vaikuttaa, että julkinen valta nykyistä vahvemmin edistää lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia ja ehkäisee ongelmien muodostumista sekä nykyistä vaikuttavammin korjaa syntyneitä ongelmia.

Toimet, joiden avulla Suunta 2024 –tahtotila saavutetaan

 • Vahvistamme valtakunnallista, alueellista ja paikallista vaikuttamistyötä.
 • Luomme kumppanuuksia vaikuttamistyössä.
 • Hyödynnämme vaikuttamistyössä tietoa monipuolisesti.
 • Vahvistamme lasten oikeuksia koskevaa osaamista yhteiskunnassa.
 • Edistämme lapsi- nuoriso- ja perheasioista koskevaa yhteiskunnallista ymmärrystä.
 • Otamme rohkeasti kantaa lasten, nuorten ja perheiden puolesta.
 • Kehitämme ja toteutamme lapsiin ja nuoriin kohdistuvien vaikutusten arviointia.
 • Vahvistamme yhteiskunnallista viestintää ja työmme näkyvyyttä.

Liittovaltuusto ja liittokokous arvioivat MLL:n Suunnan toteutumista. Liittohallitus raportoi Suunta 2024:n toteutuksesta liittovaltuustolle vuosittain ja liittokokoukselle kolmen vuoden välein.

Toteutusta seurataan MLL:n omaa toimintaa kuvaavilla osoittimilla sekä lasten ja nuorten hyvinvointia kuvaavilla osoittimilla (indikaattoreilla). MLL kehittää tiedontuotantoaan. Toiminnan jatkuvan kehittämisen tueksi MLL kerää tietoa lapsilta, nuorilta ja vanhemmilta. Lasten ja nuorten hyvinvoinnin kehitystä seurataan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL), Tilastokeskuksen ja muiden indikaattoreita tuottavien tahojen hyvinvointi-indikaattoreilla.

MLL seuraa lasten, nuorten ja lapsiperheiden arkea ja siihen vaikuttavia tekijöitä. MLL ennakoi muutoksia ja reagoi niihin ketterästi. MLL:n Suuntaa tarkennetaan kolmivuotissuunnitelmissa ja toimintokohtaisissa strategioissa.

Ladattavat aineistot

Takaisin ylös