Siirry sisältöön

Mannerheimin Lastensuojeluliiton jäsenrekisterin tietosuojaseloste

Mannerheimin Lastensuojeluliitto
PL 141
00531 Helsinki
075 32451
www.mll.fi

Tapani Tulkki
tapani.tulkki(at)mll.fi
075 3245 598

Mannerheimin Lastensuojeluliiton jäsenrekisteri.

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on yhdistyksen yhdistyslain mukainen velvoite pitää yllä jäsenluetteloa, sopimukset ja oikeutettu etu jäsensuhteen tai muun asiallisen yhteyden perusteella huolehtia jäsenpalvelusta ja jäsenviestinnästä, vapaaehtoisiksi ilmoittautuneiden palveluista ja viestinnästä.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on:

 • Jäsenpalvelut
 • Jäsenviestintä
 • Yhdistystoimintaan liittyvä viestintä ja tiedottaminen
 • Varainhankinta
 • MLL:n toimintaa ja/tai varainhankintaa koskeva markkinointi, mukaan lukien suoramarkkinointi 

CRM Service Oy
Lutakonaukio 1
40100 Jyväskylä
info@crm-service.fi
https://crmservice.com/ 

Rekisterinpitäjä käsittelee jäsenrekisterin yhteydessä seuraavia jäsenen henkilötietoja.

MLL jäsenet ja luottamushenkilöt sekä MLL:n ansiomerkin saaneet henkilöt, jäsenlehden tilaajat ja vapaaehtoiset ei-jäsenet:

 • Sukunimi
 • Etunimet
 • Kutsumanimi
 • Syntymäaika / syntymävuosi
 • Katuosoite
 • Postitoimipaikka
 • Jäsenlaji
 • Maksut
 • Luottamustehtävät
 • Ansiomerkit
 • Perheenjäsenet
 • Jäseneksi liittymispäivä
 • Ammatti
 • Osallistuminen MLL:n keskusjärjestön järjestämiin koulutuksiin
 • Kiinnostus vapaaehtoistyöhön

Jäsenten itsensä täyttämät lomakkeet, jäsenpalvelun täyttämät tiedot. Lisäksi henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää tässä tietosuojaselosteessa kuvattuja käyttötarkoituksia varten myös samaan liittoyhteisöön kuuluvilta tahoilta, julkisesti saatavilla olevista lähteistä ja viranomaisilta tai muilta kolmansilta osapuolilta saatujen tietojen perusteella sovellettavan lainsäädännön rajoissa.

Paikallisyhdistykset ja piirijärjestöt luovuttavat jäsentiedot MLL:n ylläpitämään keskistettyyn jäsenrekisteriin, johon jäsentiedot tallennetaan.  Tietoja käytetään keskusjärjestön, piirijärjestöjen ja paikallisyhdistyksen toimesta edellä kuvattuihin tarkoituksiin. 

MLL voi käyttää rekisterin tekniseen ylläpitoon, jäsenmaksulaskutukseen ja muuhun varainhankintaan sekä muuhun jäsen- ja sidosryhmäviestintään, jäsenpalvelujen tuottamiseen sekä tietohallinnon tukipalveluihin ulkopuolisia palvelutuottajia, joille tietoja luovutetaan palveluiden tuottamista varten.  

Tietoja voidaan luovuttaa ulkopuolisille palveluntuottajille MLL:n toimintaa ja/tai varainhankintaa koskeviin markkinointitarkoituksiin, kuten suoramarkkinointiin.  

MLL:lla on ulkopuolisten palveluntuottajien kanssa tarvittavat sopimukset tietojen käsittelyä koskien.  MLL edellyttää ulkopuolisilta palveluntuottajilta henkilötietojen suojaamista soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.  

Emme luovuta henkilötietoja kolmansille osapuolille eikä EU/ETA alueen ulkopuolelle.

Henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain nimetyt henkilöt. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

Luottamustehtävissä olleet ja ansiomerkin saaneiden henkilöiden tiedot säilytetään pysyvästi historiakirjoituksen vuoksi. Jäsenyyden päättymisen jälkeen henkilötietoja säilytetään kaksi vuotta.

Rekisterinpitäjä arvioi säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti sovellettava lainsäädäntö huomioon ottaen. Tämän lisäksi rekisterinpitäjä huolehtii sellaisista kohtuullisista toimenpiteistä, joilla varmistetaan, ettei rekisteröidyistä säilytetä rekisterissä käsittelyn tarkoituksiin nähden yhteensopimattomia, vanhentuneita tai virheellisiä henkilötietoja. Rekisterinpitäjä oikaisee tai hävittää tällaiset tiedot viipymättä.

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua tai poistamista, mikäli sille on lailliset perusteet. Rekisteröidyllä on myös oikeus peruuttaa suostumus tai muuttaa sitä.

Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus vastustaa tai pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.

Erityisistä henkilökohtaisista syistä rekisteröidyllä on oikeus myös vastustaa itseensä kohdistuvia käsittelytoimia. Vaatimuksen yhteydessä rekisteröidyn tulee yksilöidä se erityinen tilanne, jonka perusteella vastustaa käsittelyä. Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöä ainoastaan laissa säädetyin perustein.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käsittely markkinointitarkoituksiin.  

Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti kohdassa kaksi (2) nimetylle yhteyshenkilölle.

MLL:lla on oikeus muuttaa tätä selostetta. MLL ilmoittaa muutoksista verkkosivuillaan osoitteessa www.mll.fi, josta löytyy viimeisin versio tästä selosteesta.  

Suosittelemme, että käytte säännöllisesti sivuillamme ja huomioitte mahdolliset muutoksemme selosteessa.   

Tämä tietosuojaseloste päivitettiin viimeksi 1.3.2021.

Aiheeseen liittyvät

Takaisin ylös