Siirry sisältöön

Tukioppilastoiminta alakoulussa

Tukioppilastoimintaa alakouluun?

Tukioppilastoiminta on kehitetty alun perin yläkoulumaailmaan soveltuvaksi, koulun hyvinvointityötä tukevaksi toimintatavaksi. Myös alakouluissa on tarve vastaavalle oppilaita osallistavalle ja yhteisölliselle toimintamallille. MLL kehittää tällä hetkellä yhteistyössä muutamien koulujen kanssa tukioppilastoimintaa alakoulun tarpeisiin.

Mitä on tukioppilastoiminta?

Tukioppilaat toimivat koulussa silminä ja korvina. He rakentavat koulussa hyvää ryhmähenkeä ja kiusaamisen vastaista normia sekä huolehtivat, ettei kukaan jäisi yksin

MLL on kehittänyt tukioppilastoimintaa jo yli 50 vuoden ajan. 93 % suomalaisista ylä- ja yhtenäiskouluista toteuttaa tukioppilastoimintaa ja vuosittain noin 11 000 tukioppilasta saa tehtäväänsä koulutuksen.  

Tutustu toiminnan tavoitteisiin ja arvoihin

Miten päästä alkuun?

Tukioppilastoiminta voidaan toteuttaa monin eri tavoin, riippuen koulun resursseista ja tarpeista. Jotta tukioppilastoiminta saadaan alusta alkaen suunnitelmallisesti startattua, kannattaa liikkeellä lähteä seuraavasti:

 1. Ole yhteydessä
  Ota yhteyttä oman alueen MLL:n koordinaattoriin ja kerro, että olette aloittamassa alakoulun tukioppilastoimintaa.
  Katso yhteystiedot
 2. Nivominen koulun hyvinvointityöhön
  Tukioppilastoiminta on tärkeää saada alusta alkaen kiinteäksi osaksi koulun hyvinvointityötä. Mihin koulun hyvinvointityötä ohjaaviin asiakirjoihin  (esim. hyvinvointisuunnitelma, kiusaamisen ehkäisyn suunnitelma) tukioppilastoiminta kirjataan?
 3. Rakenteet
  Onko tukioppilastoiminta oppilaskuntatoiminnan kaltaista toimintaa? Sovitaan ohjaajien ajankäyttö ja palkkio sekä käytännön järjestelyt. Milloin tukioppilaat kokoontuvat? Miten tukioppilasryhmä pitää yhteyttä? Millä ehdoilla tukioppilas voi olla poissa omilta oppitunneilta?
 4. Valitkaa tukioppilasohjaajat
  Tukioppilasohjaajaksi tarvitaan kaksi motivoitunutta ohjaajaa. Käytännön kannalta on hyvä, jos ainakin toinen ohjaajista on luokkaopetukseen sitomaton esimerkiksi kouluvalmentaja tai erityisopettaja.

  Lue lisää
 5. Ilmoittaudu ohjaajakoulutukseen
  Koulutuksissa pääsee tapaamaan muiden koulujen tukioppilasohjaajia ja vaihtamaan kokemuksia toiminnasta.
  Lue lisää
 6. Valitkaa tukioppilaat
  Tukioppilaiksi tarvitaan monenlaisia oppilaita. Kaikenlaisille tukioppilaille on tarvetta ja erilaiset vahvuudet ovat hyväksi.
  Lue lisää 
 7. Kouluttakaa tukioppilaat 
  On tärkeää, että tukioppilaat saavat riittävät valmiudet toimia tukioppilaana.
  Lue lisää
 8. Suunnitelkaa toiminta ja tehkää vuosikello
  Hyvin toteutettu tukioppilastoiminta on suunnitelmallista. Tukioppilastoiminnalle tehdään vuosittain toimintasuunnitelma, joka muokkautuu ja täydentyy lukuvuoden edetessä.
  Lue lisää
 9. Tehkää tukioppilastoiminnasta näkyvää!
  On tärkeää, että koko kouluyhteisö tietää, miksi koulussa toteutetaan tukioppilastoimintaa, miten sitä toteutetaan ja ketkä toimivat tukioppilaina. Vierailkaa tukioppilaiden kanssa opekokouksessa ja kiertäkää luokissa esittäytymässä. Koulun väen lisäksi on tärkeä tiedottaa koteja siitä, kuinka koulussanne tukioppilastoimintaa hyödynnetään osana koulun hyvinvointityötä.
  Materiaalit tiedottamiseen

Maunulassa on kokeiltu tukioppilastoimintaa jo alakoulussa – ketään ei jätetä yksin

Maunulan ala-asteella tukioppilaat toimivat silminä ja korvina. Tavoitteena on parantaa koulun yhteishenkeä ja estää kiusaamista. Tukioppilaiksi valitut saavat tehtävään koulutuksen.

Myös Maunulan ala-asteen tukioppilaat kannustavat muita kouluja lähtemään toimintaan mukaan. Heidän mielestään tukioppilastoiminta on ollut hauskaa, mielenkiintoista ja antoisaa. Parasta on päästä suunnittelemaan ja toteuttamaan välituntiaktiviteetteja.

Tuntuu hyvältä, kun pystyy auttamaan toisia ja rohkaisemaan mukaan. Yhdessä on kivempaa kuin yksin, Lahja sanoo.

Lue Helsingin Maunulan ala-asteen kokeilusta
Keitä alakoulun tukioppilaat ovat ja kuinka heidät valitaan?

Alakoulun tukioppilaat ovat monenlaisia 5.-6.-luokkalaisia, jotka ovat motivoituneita toimimaan sen eteen, että koulussa olisi kaikilla hyvä olla. Tukioppilaaksi haetaan esimerkiksi hakulomakkeella. Kaikki hakijat on hyvä haastatella. Kun koulussa on jo tukioppilaita, kannattaa heidät ottaa mukaan valitsemaan uusia tukareita

Miten tukioppilasohjaajaksi tullaan?

Tukioppilasohjaajan on tärkeä käydä ohjaajakoulutus. MLL järjestää koulutuksia 4 kertaa vuodessa. Tällä hetkellä ala- ja yläkoulun ohjaajille on yhteinen koulutus. Tukioppilasohjaaja täydentää osaamistaan vertaistapaamisissa ja täydennyskoulutuksissa. Käyntö on osoittanut, että tukioppilasohjaajana on hyvä toimia ohjaajapari, joista ainakin toinen ei ole omaan luokkaan sidottu, vaan esim. erityisopettaja tai kouluvalmentaja.

Mistä saan tukea?

MLL:n piirijärjestöissä työskentelee koulu- ja nuorisotyön koordinaattori, jonka tehtävä on tukea oman alueen tukioppilaskouluja. Koordinaattorit auttavat mieluusti alkuun. Katso yhteystiedot

Miten toimintaa kannattaa suunnitella?

Tukioppilastoiminnassa on tärkeää, että tukarit pääsevät itse ideoimaan ja toteuttamaan toimintaa. Toiminnan suunnittelua ja toteuttamista auttaa vuosikello. Pohtikaa yhdessä tukioppilaiden kanssa, mihin asioihin tukioppilastoiminnalla erityisesti halutaan vaikuttaa ja idoikaa minkälaisin teoin ja tempauksin tavoitteita kohden kuljetaan. Kirjatkaa toiminnot vuosikelloon.

Mitä tukioppilaat tekevät?

Tukioppilastoiminnassa keskeistä ovat arjen pienet teot, hymyt ja moikkaukset. Tukioppilaat toimivat esimerkkeinä ja luovat toisia huomioivaa koulukulttuuria.  

Tukarit lisäävät yhteisöllisyyttä järjestämällä yhteisiä tapahtumia, haasteita ja toimintaa kuten välituntitoimintaa. Yhteisen tekemisen kautta oppilaat tutustuvat toisiinsa ja koulun me-henkilö lisääntyy.

Lisäksi tukareilla on tärkeä tehtävä toimia silminä ja korvina ja kertoa aikuisille, mikäli he näkevät kiusaamista tai ulkopuolelle jättämistä. Kiusaamistilanteiden ratkaiseminen on aina aikuisen vastuulla. Monissa kouluissa tukioppilaat kiertelevät välituntisin ja käyvät juttelemassa oppilaiden kanssa.

Miten alakoulun tukioppilastoiminta eroaa kummioppilastoiminnasta?

Monissa kouluissa toteutetaan kummioppilastoimintaa, jossa jokaiselle aloittavalle pikkukoululaiselle osoitetaan oma kummioppilas ylemmiltä luokilta. Tukioppilaita on vähemmän kuin kummioppilaita ja tukarit toimivat vapaaehtoisesti. Siinä missä kummioppilastoiminta on yksilöiden välistä, kohdistuu tukioppilastoiminta koko kouluyhteisöön. 

Mitä hyötyä tukioppilastoiminnasta on alakoulussa?

Tukioppilastoiminta vahvistaa koulun yhteisöllisyyttä, lisää oppilaiden välistä vuorovaikutusta ja ennaltaehkäisee yksinäisyyttä ja kiusaamista. Tukioppilastoiminta sitouttaa oppilaat itse vaikuttamaan myönteiseen ja turvalliseen kouluilmapiiriin. Tukioppilastoimintaa on tutkittu laajasti ja pitkäjänteisesti ja suunnitelmallisesti toteutettuna sen on todettu lisäävän yhteisöllisyyttä ja ennaltaehkäisevän kiusaamista (Karvi 2022).

Miten alakoulun ja yläkoulun tukioppilastoiminta eroavat toisistaan?

Alakoulun tukioppilastoiminta keskittyy ennen kaikkea yhteisöllisyyden rakentamiseen ja yksinäisyyden ennaltaehkäisyyn. Samalla ennaltaehkäistään kiusaamista. Yläkoulun tukioppilastoiminnassa kohderyhmänä ovat erityisesti uudet seiskaluokkalaiset. Alakoulussa tukioppilaiden kohderyhmänä on koko kouluyhteisö.


Ota yhteyttä

Kysyttävää?

Ota yhteyttä meihin!

tukioppilastoiminta(at)mll.fi

Tilaa kouluttaja

MLL:lta voi tilata kouluttajan oppilaille, tukioppilaille tai vanhempainiltaan. Koulutuksemme ovat toiminnallisia ja keskustelevia. Suurin osa koulutuksista on mahdollista toteuttaa myös etätoteutuksena.

Tilaa kouluttaja

Tukioppilas

Takaisin ylös