Siirry sisältöön

Tavoitteet ja arvot

Tukioppilastoiminnalla tavoitellaan sitä, että jokaisella oppilaalla olisi koulussa hyvä olla. Tähän pyritään vahvistamalla koulun myönteistä ja turvallista ilmapiiriä, lisäämällä oppilaiden osallisuutta ja yhteisöllisyyttä sekä ehkäisemällä kiusaamista ja yksinäisyyttä.

Vahvistaa myönteistä ja turvallista ilmapiiriä

Turvallisen ilmapiirin tunnistaa siitä, että oppilailla on tunne kuulluksi, nähdyksi ja arvostetuksi tulemisesta omana itsenään. Turvallinen ilmapiiri edistää oppimista.

Kun jokainen yhteisön jäsen kohdataan kunnioittavasti ja yhdenvertaisesti, mallinnetaan toivottua käytöstä. Tukioppilastoiminnassa yhdenvertaisuutta voidaan edistää mahdollistamalla kohtaamisia ja ystävystymistä, puuttumalla syrjivään kiusaamiseen ja toimimalla esimerkkeinä luomalla mukaan ottavaa ja moninaisuutta arvostavaa toimintakulttuuria.

Tukioppilastoiminta on ennen kaikkea arjen pieniä tekoja, välittämistä, toisen huomioimista, mukaan ottamista, moikkaamista ja kuulumisten kysymistä.

 

Lisätä oppilaiden osallisuutta ja yhteisöllisyyttä

Tukioppilastoiminnassa keskeistä on oppilaiden osallisuuden vahvistaminen. Toiminta vahvistaa oppilaiden osallisuutta kahdesta näkökulmasta. Toisaalta se vahvistaa tukioppilaiden omaa osallisuutta ja toisaalta lisää kaikkien oppilaiden osallisuutta.

Tukioppilaat osallistuvat aktiivisesti erilaisen toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen, jolloin he pääsevät vaikuttamaan koulun ilmapiiriin ja tapoihin toimia. Muiden oppilaiden näkökulmasta tukioppilaat luovat myönteistä ja turvallista ilmapiiriä, jossa kaikilla olisi hyvä olla. Pienet arkiset teot kutsuvat osaksi kouluyhteisöä ja isommat tapatumat, tempaukset tai projektit tarjoavat myös muille oppilaille mahdollisuuksia osallistua. Näin tukioppilaat vahvistavat muiden oppilaiden sekä kokemuksellista että toiminnallista osallisuutta.

Osallisuuden kokemus on keskeistä oppilaan hyvinvoinnille. Kouluterveyskyselyssä 2019 tuloksissa havaittiin, että sekä muita kiusanneilla että kiusatuilla on muita vähemmän osallisuuden kokemuksia. Oppilaiden osallisuuden vahvistaminen on myös kiusaamista ehkäisevää työtä.

 

Ehkäistä kiusaamista ja yksinäisyyttä

Tukioppilastoiminnalla ehkäistään kiusaamista ja yksinäisyyttä. Tukioppilaat ryhmäyttävät uusia oppilaita sekä järjestävät tapahtumia ja tempauksia, jotka lisäävät oppilaiden välistä vuorovaikutusta.

He järjestävät välituntitoimintaa ja ottavat vastaan muun muassa kesken vuotta kouluun uutena saapuvan oppilaan. Tukioppilaat pyrkivät luomaan hyvää me-henkeä ja parantamaan koulun ilmapiiriä. Kun tullaan tutuiksi ja koulu on moninaisuutta arvostava yhteisö, vähentää tämä ulosjättämistä ja kiusaamista.

Ennaltaehkäisevän työn lisäksi tukioppilastoiminnalla on annettavaa myös muulle koulun kiusaamisen vastaiselle työlle. Vaikka kiusaamistapausten selvittäminen on aina aikuisten vastuulla, tukioppilailla voi olla merkittävä rooli kiusaamisen huomaamisessa, siihen puuttumisessa ja kiusaamista kokeneen tukemisessa.

Tukioppilaat ovat siellä, missä muutkin oppilaat ovat, silminä ja korvina. Tukioppilaat  kertoa huomaamistaan tilanteista koulun henkilökunnalle. Mitä nopeammin tieto ongelmista saadaan koulun aikuisille, sitä nopeammin niitä päästään myös ratkomaan.

MLL:n hyvinvointikyselyn 2021 mukaan 89 % tukioppilaista kertoo puuttuneensa kiusaamiseen nähdessään sitä. Kiusaamista kokeneelle vertaisen tuki on erityisen merkittävää.

Se, että toinen oppilas tukee henkisesti; istuutuu viereen, kysyy kuulumisia, osoittaa elein ja ilmein olevansa kiusatun puolella tuo lohtua siitä, että kiusattu ei ole yksin vaikeassa tilanteessa.

 1. Yhdenvertaisuus
  Yhdenvertaisuus on jokaisen yksilön arvostamista omana itsenään. Tukioppilastoiminta kasvattaa kykyä hyväksyä itsensä ja toiset yhdenvertaisina ja ainutlaatuisina yksilöinä. Tukioppilaan tehtävä on levittää yhdenvertaisuuden ajatusta kouluyhteisössä.
 2. Vapaaehtoisuus
  Tukioppilaiden vapaaehtoisuus näkyy haluna kantaa vastuuta ja toimia koko kouluyhteisön parhaaksi. Yhteisessä vapaaehtoistyössä jokaisen panosta arvostetaan.
 3. Ilo
  Ilo ja toiminnallisuus ovat tukioppilastoiminnan kantava voima. Tekemisen ilo, hauskat ideat ja virkistävä toiminta luovat kouluarkeen myönteistä ilmapiiriä.
 4. Luottamuksellisuus
  Tukioppilas pitää hänelle osoitetun luottamuksen. Vakavissa asioissa tukioppilaan tulee ottaa huoli puheeksi koulun aikuisen kanssa, ja tukioppilaalla on oikeus puhua aikuisen kanssa luottamuksellisesti.
 5. Nuoruuden arvostus
  Nuoruus on tärkeä elämänvaihe. Nuoret osaavat antaa toisilleen vertaistukea ja heillä on paljon annettavaa myös kouluyhteisön kehittämisessä.
 6. Osallisuus ja nuorten äänen kuuluminen
  Nuorten ideat huomioidaan koulun toiminnassa. He ovat mukana suunnittelemassa, toteuttamassa ja arvioimassa. Koulun asioihin vaikutetaan monissa osallisuusryhmissä, joiden kannattaa toimia yhdessä aktivoiden kaikkia oppilaita vaikuttamistoimintaan.

Toiminnan järjestäminen

Tukioppilaiden toiminta vuoden aikana

Tarinoita tukioppilastoiminnasta

Aiheeseen liittyvät

Lisätietoa

Takaisin ylös