Siirry sisältöön

MLL:n kolmivuotissuunnitelma 2018–2020

Jokaisella lapsella on oikeus hyvään lapsuuteen. Hyvinvoinnin perusta rakentuu lapsuudessa. MLL:n tavoitteena on lapsiystävällinen Suomi, jossa lapsen etu asetetaan etusijalle ja jossa lapset ja nuoret voivat hyvin. Lapsiystävällinen yhteiskunta on kaikille hyvä.

Lapsiystävällisessä yhteiskunnassa arvostetaan lapsuutta, satsataan lasten ja nuorten hyvinvointiin ja ehkäistään eriarvoistumista. Lapsiystävällisessä yhteiskunnassa toteutetaan YK:n lapsen oikeuksien sopimusta suunnitelmallisesti. Lapsiin, nuoriin ja perheisiin investoidaan ja päätösten vaikutuksia lapsiin arvioidaan ennakolta ja arvioinnin tulokset otetaan huomioon.

MLL järjestää toimintaa, johon lasten, nuorten ja perheiden on helppo osallistua. Tuomme lasten ja nuorten omaa ääntä kuuluviin ja muistutamme lapsiin liittyvästä ilosta. MLL tunnetaan laajasta vapaaehtoistoiminnasta, vahvasta vaikuttamistyöstä ja lasten, nuorten ja perheiden asioiden laaja-alaisesta tuntemisesta. MLL:n viesteissä näkyy ja kuuluu perheiden moninaisuuden ymmärtäminen.

MLL kohtaa perheitä erilaisissa elämäntilanteissa ja erilaisista kulttuureista ja on tärkeä osa lapsiperheiden arkea. MLL vahvistaa vapaaehtoistoiminnallaan lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia ja ehkäisee ongelmien muodostumista.

 • Sote-uudistuksen vaikutus vapaaehtoistoiminnan rahoitukseen
 • Järjestöjen kasvava rooli kansalaisten osallistumisen kanavana
 • Perhevapaiden uudistaminen ja sen vaikutukset perheen arkeen
 • Työn, perheen ja vapaaehtoistyön yhteensovittaminen
 • Vapaaehtoistoiminnan johtamisen merkitys
 • Vapaaehtoisten tuen tarpeet
 • Kehitämme perhekeskustoimintaa yhteistyössä kunta- ja maakuntatoimijoiden, muiden järjestöjen ja seurakuntien kanssa. Toteutamme ja kehitämme edelleen lapsiperheiden kohtaamispaikkoja, joissa on tarjolla seuraa, vertaistukea ja yhteistä tekemistä. Laajennamme lapsiperheiden osallistumismahdollisuuksia viemällä toimintaa sinne, missä perheet luontaisesti liikkuvat ja järjestämällä toimintaa myös iltaisin ja viikonloppuisin.
 • Edistämme eri sukupolvien yhdessä oloa, iloa ja leikkiä mm. Terhokerhoissa ja kylämummi- ja vaaritoiminnassa.
 • Kehitämme monikulttuurista lapsi- ja perhetoimintaa ja tarjoamme maahanmuuttajataustaisille nuorille ja aikuisille vapaaehtoistyön mahdollisuuksia.
 • Vahvistamme vanhemmuuden tukea paikallisesti ja valtakunnallisesti. Hyödynnämme uusia teknisiä ratkaisuja, niin että tuki on saatavilla ajasta ja paikasta riippumatta. (paikallinen ja digitaalinen vanhempainryhmätoiminta, muut digitaaliset tukimuodot).
 • Kehitämme uusia, eri-ikäisille soveltuvia vapaaehtoistoiminnan muotoja, myös lyhytaikaisia/projektiluonteisia vapaaehtoistehtäviä; vahvistamme nuorten osallistumista MLL:n paikallisyhdistysten vapaaehtoistoimintaan.
 • Vahvistamme vapaaehtoistyön ohjausta, koulutusta ja tukea hyödyntämällä digitaalisen tuen muotoja, vahvistamalla yhdistysten verkostoitumista sekä tiivistämällä piirien, yhdistysten ja keskusjärjestön yhteistyötä. Otetaan käyttöön sähköinen osaamismerkki vapaaehtoistyössä hankitun osaamisen tunnustamiseksi ja tunnistamiseksi.
 • Kehitämme vapaaehtoistoiminnan vaikutusten arviointia ja hyödynnämme tietoa toiminnan kehittämisessä.
 • Teemme näkyväksi vapaaehtoistyön merkitystä ja vaikutuksia ihmisten hyvinvointiin.
 • Kannustamme kuntia antamaan tiloja joustavammin ja maksutta käyttöön myös lapsi-vanhempitoimintaan. Kunnan roolia merkittävänä ennaltaehkäisevän ja matalan kynnyksen toiminnan tukijana korostetaan.

MLL on lasten, nuorten ja perheiden kohtaamisen asiantuntija ja edelläkävijä.
MLL on vahva toimija vapaaehtoisten ja ammattilaisten kumppanuuden yhdistämisessä.

 • Hyvinvointierojen kasvu
 • Lapsi ja perhepalvelujen muutosohjelma, jossa perhekeskusmalli keskeisenä osana
 • Palveluintegraation onnistuminen sote-uudistuksessa
 • Maahanmuutto ja kotoutuminen
 • Alkoholilainsäädännön muutokset
 • Edistämme lasten ja nuorten mielenterveyttä lasten kasvuympäristöissä, perheessä, päiväkodissa, koulussa, harrastuksissa ja nettiympäristössä
 • Vahvistamme lasten ja nuorten kaverisuhteita ja turvallisia vertaisryhmiä. Keskeisiä teemoja ovat yksinäisyyden, kiusaamisen ja rasismin ehkäiseminen (päiväkoti, koulu, harrastukset, netti)
 • Kehitämme kynnyksettömiä, sekä digitaalisia että kasvokkaisia tukimuotoja, jotka helpottavat vaikeissa elämäntilanteissa olevien lasten ja nuorten avun hakemista ja saamista. Koulutamme ammattilaisia lasten ja nuorten ikätasoiseen kohtaamiseen.
 • Välitämme päättäjille ja lapsi- ja perhepalvelujen ammattilaisille MLL:n toiminnassa koottua tietoa lasten, nuorten ja vanhempien tuen tarpeista.
 • Tuomme lasten ja nuorten omaa ääntä kuuluviin.
 • Kehitämme ja toteutamme lapsen näkökulman ja tarpeet huomioivan vanhemmuuden tuen muotoja. Ehkäisemme eriarvoistumista ja tuemme perheitä, joilla on elämäntilanteeseen tai lapsen kehitykseen liittyvä erityisen tuen tarve (tukihenkilö- ja kaveritoiminta, mentalisaatio-perustainen vanhempainryhmätoiminta).
 • Tuemme pakolaisina tai turvapaikanhakijoina maahan tulleiden ja oleskeluluvan saaneiden lapsiperheiden kotoutumista tarjoamalla arjen tukea ja yhteisöjä, joihin kuulua. Tarjoamme käytännön apua arjen asioissa ja kielen oppimisessa järjestämällä ystävä- ja perhekummitoimintaa sekä kaveri- ja ystäväperhetoimintaa.
 • Kehitämme ja kokeilemme toimintamalleja, joissa vapaaehtoiset toimivat yhdessä ammattilaisten kanssa, ja joissa hyödynnetään kokemusasiantuntijuutta. Yhteistyötä tehdään mm. lapsivaikutusten arvioinnissa ja vanhempainryhmien ohjauksessa.

MLL yhteistyössä kumppaneidensa kanssa vaikuttaa siihen, että julkinen valta nykyistä vahvemmin edistää lasten oikeuksien toteutumista, lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia ja ehkäisee ongelmien muodostumista sekä nykyistä vaikuttavammin korjaa syntyneitä ongelmia. Keskusjärjestö vaikuttaa valtakunnan tasolla, piirijärjestöt maakuntatasolla ja paikallisyhdistykset kuntatasolla. Keskusjärjestö tukee piirien ja yhdistysten vaikuttamistyötä ja piirijärjestöt yhdistysten vaikuttamistyötä.

 • Lasten ja nuorten hyvinvoinnin eriytyminen
 • Sote- ja maakuntauudistuksen vaikutus palveluiden järjestämiseen
 • Syntyneiden määrän lasku (pienin 150 vuoteen)
 • Lisääntynyt tietoisuus lasten oikeuksista ja lapsivaikutusten arvioinnista
 • Pyrimme vahvistamaan lapsenoikeusperustaisuutta (lasten ihmisoikeudet ja perusoikeudet) julkisen vallan päätöksenteossa. Edistämme lapsivaikutusten arvioinnin käyttöönottoa valtion, maakuntien ja kuntien päätöksenteossa.
 • Pidämme yhteyttä päättäjiin ja valmistelijoihin, tuotamme ja jaamme tietoa, otamme kantaa ja käytämme tehokkaasti sosiaalisen median kanavia vaikuttamisviestinnässä.
 • Pidämme sote- ja maakuntauudistuksessa esillä lasten, nuorten ja lapsiperheiden palveluita: riittävät palvelut, hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen (ml. järjestöjen työ), ehkäisevä työ ja varhainen tuki, palveluintegraatio, lasten ja nuorten kohtaaminen ja osallisuus
 • Piirijärjestöt käynnistävät maakuntien perustamisen myötä aktiivisen maakuntavaikuttamisen. Keskusjärjestö tukee piirien vaikuttamistyötä
 • Paikallisyhdistykset ovat aktiivisia kuntavaikuttajia. Keskusjärjestö ja piirijärjestöt vahvistavat kuntavaikuttamisen tukea paikallisyhdistyksille
 • Osallistumme eduskunta- ja eurovaalikeskusteluun omalla ohjelmallamme. Vaikutamme hallitusohjelmaan.
 • Tuomme lasten ja perheiden näkökulmaa perhevapaauudistukseen. Vaikutamme perhevapaiden uudistukseen siten, että sukupuolten tasa-arvo vahvistuu ja hoitovastuu jakautuu tasaisemmin huoltajien kesken.
 • Vaikutamme varhaiskasvatuksen laadun kehittämiseen sekä pätevän henkilökunnan määrän ja saatavuuden varmistamiseen ja ryhmäkokojen pienentämiseen. Tavoitteenamme on, että subjektiivinen oikeus varhaiskasvatukseen palautetaan. Erityistä huomiota on kiinnitettävä ikäkauden ja kehitystason mukaiseen hoivaan ja varhaiskasvatukseen. Korostamme perheen mahdollisuutta saada varhaiskasvatuspaikka lähellä kotiaan ja sisaruksiaan.
 • Vaikutamme päättäjiin nuorten koulutustason nostamiseksi koulutuspolkuja joustavoittamalla sekä puolustamalla koulutuksen ja opiskeluhuollon resursseja.
 • Tuomme esiin ratkaisuehdotuksia lapsiperheiden köyhyyden torjumiseen.
 • Edistämme lasten ja nuorten harrastustakuun toteuttamista.
 • MLL vahvistaa vaikuttamistyötä puhtaan sisäilman puolesta.
 • Vaikutamme lasten ja nuorten elinympäristön turvallisuuteen ja itsenäisen liikkumisen edellytyksiin.
 • MLL vaikuttaa ja ottaa kantaa monikulttuurisuuden ja yhdenvertaisuuden puolesta rasismia ja syrjintää vastaan.

MLL:n järjestörakennetta ja taloutta kehitetään niin, että toiminta on valtakunnallisetsi, alueellisesti ja paikallisesti kestävällä pohjalla.

 • Median murros, sosiaalisen median ja visuaalisen viestinnän merkityksen korostuminen
 • Digitalisaatio
 • Avustuspolitiikan linjaukset
 • Raportoinnin lisääntyminen rahoittajille
 • Järjestörakenteiden muutokset
 • Toimimme avoimesti ja ihmisiä arvostaen. Meitä on helppo lähestyä.
 • Viestinnässä hyödynnämme eri kanavia monipuolisesti. Tavoitteena on, että MLL tunnetaan laajasta vapaaehtoistoiminnasta, lapsiperheiden arjen tuesta, vahvasta vaikuttamistyöstä sekä lasten, nuorten ja perheiden asioiden laaja-alaisesta tuntemisesta. MLL:n viestinnälle toteutetaan monikulttuurinen ilme ja monipuolistetaan kielivalikoimaa toiminnassa.
 • MLL on kannustava, monipuolista osaamista ja tietoa hyödyntävä oppiva organisaatio. Oppivan organisaation ajatus ohjaa myös liittoyhteisön sisäistä yhteistyötä. Digitalisaation avulla pyritään kustannussäästöihin, työn tehostamiseen sekä osaamisen jakamiseen keskusjärjestön, piirien ja yhdistysten kesken.
 • Järjestön sisäistä yhteistyötä edistävät yhteiset valtakunnalliset lapsi-, nuoriso- ja perhetoiminnan kehittämistyöryhmät ja työkokoukset, viestinnän verkosto, valtakunnalliset Järjestöpäivät sekä piirien Täysikäsipäivät ja koulutukset. Yhtenäistä johtamista ja strategian toteutumista edistetään keskusjärjestön ja piirien yhteisillä Järjestöjohdon foorumeilla, toiminnanjohtajapäivillä sekä yhdistyksille suunnatuilla tapahtumilla ja MLL:n vapaaehtoistoiminnan johtamiskoulutuksella.
 • MLL järjestötyössä kehitetään jäsentyötä, vahvistetaan liiton sisäistä yhteistyötä ja osaamisen jakamista. MLL tarjoaa toimijoilleen laadukasta järjestökoulutusta ja arvostavaan kohtaamiseen liittyvää osaamista sekä virtuaalisesti että fyysisesti. Toiminnan vaikuttavuutta vahvistetaan järjestön sisäistä hankeyhteistyötä sekä yhteistä suunnittelua ja arviointia tiivistämällä ja tuottamalla tietoa toiminnan vaikutuksista.
 • MLL:n valtakunnallisissa ja alueellisissa koulutuksissa tuetaan yhdistyksen talouden ja hallinnon osaamista sekä strategista johtamista koko järjestössä. Rahoituspohjaa pyritään laajentamaa uusien yhteistyökumppaneiden avulla ja näkyvyyttä lisäämällä.
Takaisin ylös