Siirry sisältöön

Ideoita tutustumiseen

Kun uusi harrastusryhmä tai joukkue aloittaa, valmentajan tai ohjaajan tehtävänä on mahdollistaa ryhmän jäsenten välisen vuorovaikutuksen syntyminen. Tärkeä osa ryhmän rakentamista on tarjota riittävästi aikaa ja mahdollisuuksia ryhmän jäsenten väliseen tutustumiseen. Turvallisen ryhmän rakentaminen edellyttää vahvaa ohjausta. Joillekin lapsille ja nuorille toisiin tutustuminen ja omien ajatusten esiintuominen on helppoa ja he löytäisivät paikkansa ryhmässä ilman ohjaustakin. Monet lapset ja nuoret tarvitsevat kuitenkin aikuisen tukea ryhmään liittymiseen, kontaktin ottamiseen, itsestä kertomiseen ja toisiin tutustumiseen.

Erityinen merkitys ryhmän vuorovaikutussuhteiden ohjaamisella on niille lapsille, joilla on haasteita ryhmään liittymisessä ja ryhmässä toimimisen taidoissa. Tutkimusten mukaan yhteys lapsen heikon sosiaalisen kompetenssin ja yksinäisyyden välillä on vahva. Ilman ystäviä jääneillä lapsilla saattaa siis olla vähemmän valmiuksia itse rakentaa vuorovaikutusta muihin ryhmän jäseniin. Tästä syystä on tärkeää, että ryhmän ohjaaja tarjoaa tutustumiseen riittävästi aikaa sekä antaa lapsille ja nuorille välineitä siihen, miten aloittaa keskustelu toisen kanssa. Ohjatusti syntynyt turvallisuuden kokeminen mahdollistaa avoimempaa omien ajatusten ja tunteiden ilmaisua sekä lisää kuulluksi tulemisen tunnetta.

Uuden ryhmän aloittaminen on vaativa paikka sekä ryhmän jäsenille että ohjaajalle. Alkuvaiheessa ryhmän toimintaa kuvaakin hämmennys ja epätietoisuus. Ryhmän jäsenet hakevat paikkaansa ja luovat kuvaa siitä, millaista yhdessä toimiminen on. Harrastusryhmän jäsenten mielessä vilisee monenlaisia kysymyksiä: Keitä tähän ryhmään kuuluu? Mikä on minun roolini ryhmässä? Tuntuuko yhdessäolo muiden kanssa miellyttävältä? Pidetäänkö minusta? Pidänkö minä muista ryhmän jäsenistä? Miten ryhmässä on tarkoituksenmukaista toimia? Olenko riittävän hyvä? Ovatko muut parempia?

Valmentajan tai ohjaajan kannattaa aluksi tutustuttaa ryhmän jäseniä toisiinsa yhdessä tehtävillä, myönteisillä, iloisilla ja toiminnallisilla pikkutehtävillä. Tällöin yksittäisten ryhmän jäsenten tiedot ja taidot eivät korostu. Jotta tilanne ei muodostu kenellekään ryhmän jäsenistä epämiellyttäväksi, ohjaajan tulee kiinnittää erityisesti huomioita tutustumisharjoitusten vaatimuksiin ja turvallisuuteen. Aluksi on syytä tehdä helppoja harjoituksia, joissa kenenkään ei tarvitse tuoda itsestään esiin mitään sellaista, mitä ei ole halukas jakamaan.

Ihmiset liittyvät ryhmään toisen ihmisen kautta. Siksi on tärkeää saada ryhmän jäsenet kohtamaan jokainen vuorollaan. Ohjaajan tehtävänä on varmistaa, että tutustumisharjoitukset antavat kaikille yhtäläisen mahdollisuuden osallistua. Kaikkia ryhmän jäseniä on autettava löytämään paikkansa ryhmästä eikä kukaan saa jäädä viimeiseksi, joka on ”pakko” ottaa mukaan. Kaikilla on oikeus kuulua ryhmään ja ohjaajan tehtävä on varmistaa, että tämä oikeus toteutuu. Sosiaalisesti taitavat lapset ottavat helposti oman tilansa ryhmässä. Valmentajan tai ohjaajan tehtävänä ryhmän muodostumisvaiheessa on myös taata se, että myös kaikkien muidenkin ääni tulee kuuluviin.

Jana-aloitus

Tehtävä: Tutustutaan toisiin erilaisten mielipidevalintojen avulla

Ohjeet:

Tee liikuntatilan lattiaan maalarinteipillä jana tai merkkaa jana kentälle esimerkiksi kartioilla. Pyydä osallistujia menemään seisomaan janalle siihen kohtaan, mihin aikaan he heräsivät aamulla. Toiseen ääripäähän sovitaan esimerkiksi kello 6 ja toiseen kello 10. Omaa paikkaa etsiessä osallistujat joutuvat keskustelemaan keskenään oman päivänsä aloituksesta. Kun paikka janalla on löytynyt, voit vielä vähän keskusteluttaa lapsia ja kysellä, miksi he ovat juuri kyseisellä kohdalla janaa, miten viimeiseksi herännyt ehti niin nopeasti kouluun tai mitä aikaisin heränneiden aamutoimiin kuului. Janalle voi keksiä kaikenlaisia kysymyksiä, joiden kautta kerrotaan jotain itsestään ja omista kiinnostuksen kohteista.

 

Jutturyhmät

Tehtävä: Osallistujat tutustuvat toisiinsa ohjatusti satunnaisissa pienryhmissä.

Ohjeet:

Pyydä osallistujia kulkemaan sikin sokin kävellen ympäri tilaa. Kun ohjaaja huutaa ”ryhmä”, osallistujat muodostavat mahdollisimman nopeasti lähellä olevien kanssa 4–5 hengen ryhmiä. Ryhmässä käydään nopea tutustumiskierros, jossa jokainen vastaa lyhyesti muutamalla sanalla ohjaajan antamaan kysymykseen. Keskustelun aloittaja määräytyy myös ohjaajan antaman vihjeen mukaan.

Keskustelun aloittaa…:
– se, jolla on värikkäin paita
– se, jonka syntymäpäivät on seuraavaksi.
– se, jolla on pisin matka treeneihin
– jne.

Esimerkkikysymyksiä:

– Mikä on mieluisin paikkasi?
– Mitä teet mielelläsi koulupäivän jälkeen?
– Millä kulkuvälineellä liikut mieluiten?

 

Vaihda paikkaa jos…

Tehtävä: Osallistujat tutustuvat toisiinsa kertomalla jotain itsestään leikkimielisessä kilpailussa.

Ohjeet:

Osallistujat menevät seisomaan rinkiin niin, että jokaiselle on merkattu oma paikka ringin kehällä esim. kartiolla. Yksi osallistujista jää piirin keskelle seisomaan. Keskellä oleva sanoo nimensä ja jonkin asian itsestään, kuten osaan soittaa jotain soitinta, lempiruokani on makaronilaatikko, olen seiskaluokalla jne. Kaikki, joiden kohdalla sanottu asia pitää paikkansa, vaihtavat paikkaa. Viereiselle paikalle ei saa siirtyä, vaan uusi paikka tulee löytää kauempaa. Keskellä olija yrittää päästä seisomaan joillekin vapautuvista tuoleista. Ilman paikkaa jäänyt jää vuorostaan keskelle ja kertoo nimensä ja jonkin asian itsestään. Harjoitusta jatketaan niin kauan kuin se tuntuu mukavalta tai kun kaikki ovat vaihtaneet paikkaa ainakin muutaman kerran.

 

Aiheeseen liittyvät

Takaisin ylös