Siirry sisältöön

Monikulttuurisuus ja kunnioittava kohtaaminen tukioppilastoiminnassa

Lasten ja nuorten moninaisuus on kouluissamme arkea. Kaikilla koulun aikuisilla ja oppilailla on tärkeä rooli siinä, että jokainen tulee kohdattua omana itsenään, ei sen mukaan, miltä ihminen näyttää, mistä hän on kotoisin tai mikä on hänen etninen taustansa tai ihonvärinsä.

Nuoren näkökulmasta koulun arki saa merkityksensä pitkälti kavereista ja ystävistä, johonkin ryhmään kuulumisesta. Maahanmuuttajataustaiset oppilaat saattavat kokea syrjivää kiusaamista tai rasismia, mikä sulkee ulkopuolelle. Kiusaaminen ja syrjiminen heijastuvat koko koulun ilmapiiriin, vaikkeivat ne kohdistuisi kuin osaan koulun oppilaista. Ne vaikuttavat oppilaiden yhteisiin kokemuksiin, turvallisuuden tunteeseen ja kouluviihtyvyyteen.

Yhdenvertaisuus on yksi tukioppilastoiminnan arvoista.  Tukioppilastoiminnassa yhdenvertaisuutta voidaan edistää mahdollistamalla kohtaamisia ja ystävystymistä, puuttumalla syrjivään kiusaamiseen ja toimimalla esimerkkeinä luomalla mukaan ottavaa ja moninaisuutta arvostavaa toimintakulttuuria. Tukioppilaat voivat olla myös merkittävässä roolissa uuden maahanmuuttajaoppilaan kotoutumisessa ja kouluyhteisöön kiinnittymisessä.


Suuri osa lasten ja nuorten kokemasta rasismista tapahtuu koulupäivän aikana. Tukioppilaiden kanssa on tärkeää käydä keskusteluja siitä, mitä rasismi on, miten se ilmenee ja mistä se johtuu.

Rasismin taustalla on usein pelkoa, tiedon puutetta, vahvoja ennakkoluuloja ja stereotyyppistä ajattelua. Rasistinen käytös voi saada huomaamatta alkunsa esimerkiksi siitä, että muualla syntyneiden oppilaiden kanssa ei puhuta tai valitaan ryhmät ja välituntien oleskelupaikat syntyperän mukaan.

Tukioppilaiden kanssa on hyvä keskustella mitä ennakkoluulot ja stereotyyppinen ajattelu tarkoittavat. Jokaisella meillä on ennakkoluuloja. Olennaista onkin, että omia ennakkoluulojaan pitää haastaa ja punnita.

Omista mielipiteistä ja ennakkoluuloista huolimatta on tärkeää, että jokaista kohdellaan kunnioittavasti. Kaikilla ihmisillä on oikeus tulla nähdyksi ja kuulluksi haluamallaan tavalla, ilman pelkoa leimaamisesta tai lannistamisesta. Jokainen voi kiinnittää huomiota siihen, kuinka puhuu toisista ihmisistä. On tärkeää puhua siten, että luodaan me-henkeä, eikä tuoteta toiseutta käyttämällä syrjivää puhetapaa.


Koulussa kaikkien vastuulla on huolehtia, että jokainen pääsee osaksi kouluyhteisöä. Suomeen muuttaneelle uuteen kotimaahan sopeutuminen on tärkeää, jotta jatkossa voisi opiskella, tehdä töitä ja kokea kuuluvansa osaksi yhteiskuntaa. Elämän perusasioiden, kuten sosiaalisten suhteiden, ystävien ja tuen saaminen, auttaa uutta oppilasta.

Tukioppilastoiminnalla on mahdollista vaikuttaa siihen, että uusi tulokas kokee olonsa turvalliseksi ja tervetulleeksi.

  1. Tukioppilaat voivat tutustuttaa uusia oppilaita koulun tiloihin ja käytäntöihin.
  2. Uusille maahanmuuttajaoppilaille voidaan sopia henkilökohtaiseksi perehdyttäjäksi tukioppilas, joka voi käydä tervehtimässä ja kysymässä kuulumisia sekä seurata, ettei uusi oppilas jää yksin.
  3. Tukioppilaille on tärkeää kertoa, että pienillä eleillä on valtavan suuri merkitys. Hymy, tervehtiminen ja ystävälliset katseet ovat tärkeitä viestejä, jotka luovat myönteistä ilmapiiriä, vaikka yhteistä kieltä ei ole.
  4. Mikäli yhteistä kieltä ei ole, voidaan kommunikaation tukena käyttää kuvia tai Google kääntäjää.
  5. Tukioppilaat voivat ryhmäyttämisten, erilaisten toimintatapojen ja tempausten avulla luoda kouluyhteisöön me-henkeä.
  6. Tukioppilaana ei tarvitse toimia terapeuttina, tärkeintä on osoittaa myötätuntoa. Kerro tukioppilaalle, kenen koulun aikuisen puoleen voi kääntyä, jos kokee epävarmuutta.

Kouluyhteisössä on hyvä muistaa, että itsessään muutto uuteen maahan on jo iso stressitekijä. Kotimaastaan paenneilla voi olla myös takanaan suuria menetyksiä, traumaattisia kokemuksia ja surua, jotka varmasti näkyvät myös koulun arjessa. Tutustuminen koulun oppilaisiin ja opettajiin, sekä pääseminen osaksi kouluyhteisöä luo toivoa ja uusia näköaloja. Hyvän kotoutumisen edellytyksenä on toivo paremmasta tulevaisuudesta.


MLL:n tehtäväkorteista löytyy monia harjoitteita yhdenvertaisuuden, rasismin ja kunnioittavan kohtaamisen käsittelyyn. Tehtäväkorteissa on toiminnallinen harjoitus ja sitä taustoittava teoriaosuus.

Tehtäväkortti 216: Stereotypiaseinä 

Tehtäväkortti 501: Stereotypiat ja ennakkoluulot

Tehtäväkortti 502: Mitä rasismi on?

Tehtäväkortti 503: Vihapuhetta

Tehtäväkortti 507: Pienten tekojen suuri merkitys

Ladattavat materiaalit

Tukioppilastoiminnan koulutusmateriaalit

Aiheeseen liittyvät

Oliko tästä sivusta sinulle hyötyä?

Takaisin ylös