Siirry sisältöön

Koulun kerhotoiminnalla hyvinvointia ja tulevaisuususkoa

Webinaarin järjestäjinä toimivat MLL, Oulun kaupunki ja Itla. Webinaari järjestettiin 18.3.2022.

Koulun järjestämä kerhotoiminta tarjoaa parhaimmillaan lapsille onnistumisen kokemuksia ja kaverisuhteita. Ei kuitenkaan ole itsestään selvää, että kaikki lapset uskaltautuvat kerhoon. On vaikea tulla mukaan, jos on yksinäinen tai kiusattu tai kokee olevansa muita huonompi.

Webinaarissa tarkastellaan koulun kerhotoiminnan mahdollisuuksia edistää lasten ryhmään kuulumista sekä vahvistaa lasten uskoa omiin kykyihin ja hyvään tulevaisuuteen. Suunnitelmallinen, tavoitteellinen kerhotoiminta rakentaa lasten mielenterveyttä ja turvallisempaa kouluyhteisöä sekä yhteistyön siltaa koulun, kotien ja vapaa-ajan välille.

 

Puheenvuorot

  • 00:00 Turvaa ja tukea lasten arkeen, Milla Kalliomaa,
    pääsihteeri, Mannerheimin Lastensuojeluliitto
  • 10:27 Nuorten harrastustoiminnan yhteys myöhempään mielenterveyteen, Johanna Timonen,
    kehittäjäkoordinaattori, sivistys- ja kulttuuripalvelut, Oulun kaupunki, tohtorikoulutettava, Oulun yliopisto
  • 43:33 Yhteisövaikuttavuudella lasten pärjäävyyttä rakentamassa, Tiina Ristikari, YTT, kehitysjohtaja, Itla, vieraileva tutkija, THL
  • 01:16:54 Kerhotoiminta on yhteisöllistä hyvinvointityötä, Kristiina Laitinen, opetusneuvos, Opetushallitus
  • 01:37:16 Aikaseikkailu-kerho − luottamusta omaan osaamiseen ja tulevaisuuteen, Erja Anttonen, hankekoordinaattori, Mannerheimin Lastensuojeluliitto
  • 02:02:35 Johtopäätökset, Arto Willman, hyvinvointipäällikkö, sivistys- ja kulttuuripalvelut, Oulun kaupunki

koristeellinen

 

Lapset ja nuoret rakentavat identiteettiään ja kuvaansa maailmasta ilmastohuolen, pandemian vaikutusten ja sotaan liittyvien uhkakuvien synnyttämän kolmoiskriisin keskellä. Tukea aikuisilta tarvitaan. On entistäkin tärkeämpää tunnistaa hyvät ja kannattelevat tekijät lasten arjessa ja vahvistaa näitä. Monet lapset saavat kotona tukea huolien käsittelyyn, mutta kaikilla lapsilla ei tätä tukea ole.

Pidemmän aikavälin tavoitteena tulisi olla Ruotsin mallin mukainen kattava harrastus- ja vapaa-ajan toiminta alakouluikäisille lapsille koulupäivän jälkeen. Tiivis yhteys kouluun vahvistaisi kouluyhteisöä ja tukisi myös oppimista.


Sosiaalisesti aktiivinen vapaa-aika nuoruusiässä on suojaava tekijä myöhempien psykiatristen häiriöiden kehittymiselle. Yhteisön sosiaalinen tuki varhaisessa vaiheessa on yksi tapa estää mielenterveyden oireiden kehittymistä psykiatrisiksi häiriöiksi. Tutkimuksessa sosiaalisen vapaa-ajan havaittiin vähentävän erityisesti ahdistuneisuuden ja mielialahäiriöiden todennäköisyyttä.

Mielenterveyden häiriöiden ehkäisyn osalta nämä tutkimustulokset kannustavat perheitä, kouluja ja muita yhteisöjä jatkamaan yhteisöllisten sosiaalisten vapaa-ajan aktiviteettien kehittämistä ja tarjoamista lapsille ja nuorille.

Löydetään ne lapset ja nuoret, jotka eivät ole löytäneet vielä harrastusta. Tämä vaatii meiltä aikuisilta yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. Kohdennetut ryhmät ja turvalliset ympäristöt ovat tärkeitä, jotta kaikki eri taustoista tulevat lapset ja nuoret saavat tilaisuuden oppia ja kuulua ryhmään.

Lue lisää tutkimuksesta


Kuormittavat tilanteet ovat suomalaisissa lapsiperheissä yleisiä ja ne koskettavat monia perheitä. Kuormittavien tilanteiden kasaantuessa, on erittäin tärkeää, että tuemme lapsen pärjäävyyttä. Pärjäävyys (resilienssi) kehittyy vahvasti vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa eri ympäristöissä.

Yhteisövaikuttavuus on tapa ratkaista tietoisesti yhdessä monimutkaisia ja kompleksisia ongelmia. Oulun kaupungin mallissa luodaan Kaakkurin palvelukeskittymän ja hyvinvointialueen päiväkotien, koulujen ja sosiaali- ja perhepalveluiden hallintarajat ylittävä verkostotyön toimintamalli. Tämän avulla muun muassa varmistetaan lapsen sujuva koulunkäynti ja pyritään erityisesti vahvistamaan lasten mielekästä vapaa-aikaa.

Mielekäs vapaa-aika on yksi hyvin vahvasti tutkimuksessa tunnistettu lasten pärjäävyyttä vahvistava tekijä.  Ei vain toteuteta niitä kerhoja, joita on aina toteutettu, vaan pyritään ymmärtämään paikallisten lasten pärjäävyyttä edistäviä asioita.

Lue lisää yhteisövaikuttamisesta


Kouluyhteisöllä on merkittävä rooli hyvinvointia rakentavana kehitysympäristönä. Suurin osa lapsista ja nuorista voi hyvin. Kerhotoiminta on koulussa voimavara, jota kannattaa eri tilanteissa hyödyntää. Kerhoilla on suuri merkitys kaikkien lapsien ja nuorien tunne- ja sosiaalisissa taidoissa, yhteisöön liittymisen sekä ystävyyssuhteiden muodostamisen tukemisessa.

Koulun toimintaa liittyy aina se paradoksi, että se on suoriutumisen paikka. Kerhot ovat niitä paikkoja, joissa saadaan onnistumisen kokemuksia, jotka ovat lapsen kehityksen kannalta äärimmäisen tärkeitä rakennusaineita.

Lue lisää koulun kerhotoiminnasta


Mannerheimin Lastensuojeluliiton suunnittelema Aikaseikkailu on koulun järjestämä kerho 3.–4.-luokkalaisille, johon MLL tarjoaa koulun kerho-ohjaajalle tukea ja kerhomateriaalit. Onnistumisen kokemuksien ja ongelmanratkaisu- ja yhteistyötaitojen lisäksi Aikaseikkailun tavoitteena on, että lasten luottamus omaan tulevaisuuteen vahvistuu. Tämän takia tulevaisuutta käsitellään kerhossa monin eri keinoin, mikä tarjoaa lapsille mahdollisuuden tulevaisuuslukutaidon harjoittelemiseen.

Meidän aikuisten tehtävänä on muistuttaa, ettei tulevaisuus ole vain jotain, mikä otetaan sellaisenaan vastaan vaan omilla teoilla ja valinnoilla on merkitystä. Tulevaisuus on viime kädessä kiinni meistä itsestämme.

Ilmoittaudu Aikaseikkailu-kerhon järjestäjäksi


Yhteisöllisyys ja pärjäävyys nousivat esille puheenvuoroissa. Nämä ovat oleellisia asioita. Miten olemassa olevia voimavaroja ja mahdollisuuksia tukemalla voidaan tulevaisuutta paremmin ennakoida?

Yhteisövaikuttamisen näkökulmasta on oleellista löytää tekoja ja yhteistä tahtotilaa sekä toimintaa, jonka kautta tulevaisuutta rakennetaan. Tarvitsemme toimintatapoja, jotka auttavat meitä pääsemään lapsen näkökulmaan.

Rajojen ylittämisellä ja yhdessä tekemisellä on suuria mahdollisuuksia tulevaisuudessa. Meillä on hyviä esimerkkejä siitä, että yhteistyössä kaupungin, järjestöjen ja seurakuntien kanssa on löydetty toimintatapoja, joita toteutetaan niin harrastus-, nuorisotyön-, varhaiskasvatus- kuin kouluyhteisöjen puolella.

Tulevaisuus on lasten käsissä. Tekemällä laadukkaampaa toimintaa annamme paremmat eväät tulevaisuuteen.

 

Ladattavat materiaalit

Webinaarin esitysdiat

Aiheeseen liittyvät

Nuorten harrastustoiminnan yhteys myöhempään mielenterveyteen

Yhteisövaikuttavuudella lasten pärjäävyyttä rakentamassa

Kerhotoiminta on yhteisöllistä hyvinvointityötä

Aikaseikkailu-kerho − luottamusta omaan osaamiseen ja tulevaisuuteen

Takaisin ylös