Siirry sisältöön

Toiminnan järjestäminen

Tukioppilasotiminnassa keskeistä on nuorten sitouttaminen kouluhyvinvointityöhön. Kun koulussa päätetään aloittaa tukioppilastoiminta, on se tärkeä kiinnittää osaksi koulun olemassa olevia rakenteita, kuten kiusaamisen vastaista työtä ja oppilashuoltotyötä. Tukioppilastoiminta kirjataan koulun vuosittaiseen toimintasuunnitelmaan ja sisällytetään osaksi koulun yhteisöllistä oppilashuoltoa.

Tukioppilasohjaaja tai -ohjaajat vastaavat toiminnasta, mutta sille tarvitaan koko kouluyhteisön tuki. Tämän vuoksi on tärkeää, että koko kouluyhteisön kanssa käydään läpi, mihin tarpeeseen tukioppilastoiminta vastaa ja mitä tukioppilastoiminnalla tavoitellaan. Tukioppilastoiminta on tärkeä hyvinvointia edistävä voimavara koulussa.

12 askelta tukioppilastoiminnan aloittamiseen
 1. Käynnistystilaisuus
  Koulun johto ja henkilökunta tutustuvat tukioppilastoimintaan: mitä tukioppilastoiminta on ja miksi se aloitetaan. MLL:n piiritoimistosta voi pyytää työntekijän kertomaan tukioppilastoiminnasta henkilökunnalle.
 2. Nivominen koulun hyvinvointityöhön
  Missä toiminta- ja hyvinvointisuunnitelman mukaisissa toiminnoissa kaivattaisiin oppilaita vaikuttamaan asioihin, vertaisohjaajiksi tai järjestämään myönteistä ilmapiiriä edistävää toimintaa? Miten tukioppilaat tekevät yhteistyötä koulun muiden osallisuusryhmien kanssa (esim. oppilaskunta tai vertaissovittelijaoppilaat)? Millaista yhteistyötä tehdään opiskeluhuoltotyöryhmän kanssa? Miten tukioppilastoiminta kirjataan koulun hyvinvointisuunnitelmaan?
 3. Pitkän tähtäimen tavoitteet
  Mitä asioita koulun ilmapiirissä pitäisi vahvistaa? Ovatko esim. hyvinvointikyselyt tuottaneet tietoa kehittämiskohteista? Sovitaan yhteisistä tavoitteista.
 4. Rakenteet
  Onko tukioppilastoiminta valinnaisaine, kerhotoimintaa vai oppilaskuntatoiminnan kaltaista toimintaa? Sovitaan ohjaajien ajankäyttö ja palkkio sekä käytännön järjestelyt
 5. Tukioppilaiden ohjaaminen
  Valitaan tukioppilasohjaaja ja hänelle työpari. Ohjaaja voi olla esimerkiksi opettaja, koulunuorisotyöntekijä, kuraattori, terveydenhoitaja tai opinto-ohjaaja.
 6. Tukioppilasohjaajan tai ohjaajien perehdytys ja tuki
  Ohjaaja osallistuu MLL:n koulutukseen ja saa tukioppilastoiminnan aineistot.
 7. Valitaan tukioppilaat
  Esimerkiksi hakemus ja haastattelu tai pelkkä haastattelu.
 8. Koulutetaan tukioppilaat
  Kouluttaja-apua saa MLL:n piiritoimistosta tai ohjaaja voi kouluttaa heidät itse Tukioppilastoiminnan oppaan, Tukioppilaan työvihkon ja TukariMoodlen avulla.
 9. Lukuvuosisuunnitelma
  Tukioppilaat tekevät ohjaajan avulla toiminnalle lukuvuosisuunnitelman.
 10. Tukioppilaiden osallistumisen käytännöt selkeiksi
  Milloin ja missä tukioppilaat kokoontuvat? Miten tukioppilasryhmä pitää yhteyttä? Millä ehdoilla tukioppilas voi olla poissa omilta oppitunneilta?
 11. Tiedottaminen
  Toiminnan käynnistymisestä tiedotetaan koko kouluyhteisölle sekä vanhemmille: keitä tukioppilaat ovat ja mitä he tekevät. On tärkeää, että yhteisöllinen oppilashuolto ja tukioppilaat tuntevat toisiaan niin, että tukioppilaat tietävät kenelle ja millä tavoin kertoa huomaamastaan kiusaamisesta.
 12. Arviointi
  Tukioppilaat, ohjaaja ja koulun johto arvioivat ensimmäistä toimintavuotta. Muiden oppilaiden kokemuksia tukioppilastoiminnasta kerätään esimerkiksi kyselyllä (esim. Tukioppilastoiminnan kysely oppilaille). Arvioinnin tulokset huomioidaan seuraavan lukuvuoden suunnittelussa

Huomio! Tukioppilastoiminnan materiaaleista löytyy kaikki tarvittavat materiaalit.

 

Tukioppilastoiminta on kouluviihtyvyyttä ja –hyvinvointia lisäävää toimintaa, jonka tulokset näkyvät suoraan arjessa. Tukioppilastoiminnalla voidaan paitsi tuoda iloa koulupäivään ja lisätä yhteisöllisyyttä. Tämän lisäksi tukioppilastoiminnalla voidaan ehkäistä vakavia ja kauaskantoisia ongelmiakin, kuten yksinäisyyttä, kiusaamista tai koulupudokkuutta.

Tukioppilastoimintaa on arvioitu useissa vuosien varrella toteutetuissa arviointitutkimuksissa. Niiden perusteella voidaan todeta, että pitkäjänteisesti ja tavoitteellisesti toteutettuna tukioppilastoiminta täydentää erinomaisesti koulun muuta hyvinvointityötä. Ollakseen tuloksellista, on tärkeää, että tukioppilastoiminta on näkyvää ja koko koulun henkilöstö on sitoutunut toimintaan sekä tietoinen sen roolista osana koulun hyvinvointityötä.

MLL on tehnyt toteutettujen arviointitutkimusten perusteella tukioppilastoiminnalle laatusuositukset. Tukioppilastoiminnan toteuttaminen kouluissa laatusuositusten mukaisesti, on osoittanut, että tukioppilastoiminta on yleensä monipuolisinta, sujuvinta ja pitkäjänteisintä.

MLL:n tukioppilastoiminnan laatusuositukset
 • saavat vähintään 12 tunnin mittaisen peruskoulutuksen.
 • tekevät toimintasuunnitelman koko lukuvuoden ajaksi.
 • kokoontuvat säännöllisesti suunnittelemaan toimintaa ja sopimaan työnjaosta yhdessä tukioppilasohjaajan kanssa.
 • toimivat läpi lukuvuoden.

 • Koulussa toimii tukioppilasohjaajaa, jolla on vähintään yksi työpari tukioppilaiden ohjaamisessa (toinen tukioppilasohjaaja, kuraattori, nuorisotyöntekijä tms.)
 • käyttää toimintaan vähintään tunnin työaikaa viikossa.
 • on suorittanut MLL:n tukioppilasohjaajan peruskoulutuksen.
 • osallistuu MLL:n järjestämiin tukioppilasohjaajien jatkokoulutuksiin, seminaareihin tai tapaamisiin vähintään joka kolmas vuosi.
 • on tilannut MLL:n tukioppilastoiminnan uutiskirjeen ja hyödyntää MLL:n tukioppilastoiminnan materiaaleja.

 • Tukioppilastoiminta on kirjattu koulun vuosisuunnitelmaan ja/tai opiskeluhuollon suunnitelmaan.
 • Tukioppilastoiminnan rooli osana koulun kiusaamisen vastaista työtä on määritelty ja selkeä.
 • Koulun oppilaat ja henkilökunta tietävät, ketkä toimivat tukioppilaina.
 • Koulun henkilökunta tietää, mitä tukioppilailta voi ja mitä ei voi odottaa kiusaamisen ehkäisemisessä.
 • Koulun tukioppilastoiminta on näkyvää.
 • Koulun henkilöstö on tietoinen tukioppilastoiminnan tavoitteista ja toimintamalleista
 • Tukioppilastoiminnalla on riittävä tuki koulun johdolta.
 • Tukioppilastoimintaa arvioidaan vuosittain.
 • Koulu tekee yhteistyötä nuorisotoimen, seurakunnan, MLL:n paikallisyhdistyksen tai muiden toimijoiden kanssa vahvistaakseen tukioppilaiden koulutusta ja vaikutusmahdollisuuksia.

 


Tavoitteet ja arvo

Tukioppilaiden toiminta vuoden aikana

Tarinoita tukioppilastoiminnasta

Ladattavat materiaalit

Aiheeseen liittyvät

Lisätietoa

Takaisin ylös