Tunne- ja vuorovaikutustaidot tukioppilastoiminnassa

Tukioppilastoiminnan keskeisenä tavoitteena on edistää toiset huomioivaa käyttäytymistä koulussa. Tukioppilaat järjestävät koulussa yhteishenkeä lisäävää toimintaa, johon hyväksytään kukin yhteisön jäsen omana itsenään. Tukioppilastoiminta on myös vertaistukea nuorilta nuorille. Tunne- ja vuorovaikutustaidot ovat tukioppilaan toiminnan kannalta olennaisia. On tärkeää, että tukioppilas osaa tunnistaa omat tunteensa, jotta hän kykenee vuorovaikutustilanteissa myötäelämään toisen tunteita. Tukioppilaalle tärkeitä tunnetaitoja ovat etenkin omien ja toisen tunteiden tunnistaminen, omien tunteiden nimeäminen, tunteiden ilmaiseminen ja niiden käsitteleminen.

Vuorovaikutustaitoihin kuuluvat esimerkiksi kyky ilmaista omia toiveitaan ja tarpeitaan, havaita toisen viestejä, kuunnella, pohtia asiaa toisen kannalta ja hahmottaa syysuhteita. Empatia eli kyky myötäelää toisen tunteita on olennainen osa vuorovaikutustaitoja. Empaattinen nuori osaa asettua toisen rooliin, tunnistaa toisen tunteita ja vastata toisen tunteisiin. Tukioppilaalle tämä tarkoittaa kuuntelemisen, lohduttamisen, tukemisen ja kannustamisen taitoa. Hyvä itsetuntemus auttaa kehittämään empatiataitoja ja ymmärtämään muita.

Tukioppilaskoulutus edistää itsetuntemusta. Se auttaa nuorta kehittämään empatiataitojaan ja ymmärtämään paremmin itseään ja muita. Tukioppilaskoulutuksessa nuoret saavat itseluottamusta toimia vertaisryhmässään mielipidevaikuttajina ja voimavaroja muiden tukemiseen.

Myönteisten vaikutusten kehäprosessi

Nuoruusikä on voimakasta identiteetin rakentamisen aikaa. Minäkäsitys eli yksilön ajatukset, uskomukset ja mielikuvat omasta itsestä rakentuu jatkuvasti vuorovaikutuksessa muiden kanssa, ja nuoren itsetunto kehittyy heilahdellen joskus ääripäästä toiseen. Tukioppilastoiminnan koulutusmateriaali tunne- ja vuorovaikutustaidoista antaa monipuolisesti työkaluja siihen, miten tukioppilaan tunne- ja vuorovaikutustaitoja ja itsetuntemusta voidaan vahvistaa. Materiaalin avulla voi nuoria kannustaa pohtimaan omaa minäkäsitystään ja vahvuuksiaan ja tukea omien tunteiden tunnistamista. Siten myös vahvistetaan heidän itsetuntoaan ja valmiuksiaan kohdata ja auttaa muita kouluyhteisön jäseniä. Tavoitteena on vahvistaa tukioppilaiden tunnetaitoja, itsetuntemusta, kykyä toimia vuorovaikutuksessa muiden kanssa sekä vahvistaa tukioppilaiden näkemystä siitä, että heidän toiminnallaan on vaikutusta yksittäisen oppilaan ja koko kouluyhteisön hyvinvointiin.

Tausta-ajatuksena on näkemys vaikutusten kehäprosessista: tapamme suhtautua itseemme heijastuu siihen, kuinka suhtaudumme muihin. Se puolestaan vaikuttaa siihen, kuinka muut suhtautuvat meihin ja millaiseksi jonkun yhteisön vuorovaikutus muodostuu. Tukioppilaiden kanssa onkin tärkeä pohtia yhdessä, miten jokainen pystyy omalla toiminnallaan vaikuttamaan koko yhteisön hyvinvointiin ja vuorovaikutusnormeihin.

Oliko tästä sivusta sinulle hyötyä?

Ladattavat materiaalit