Mediakasvatus

Lapset ja nuoret elävät mediakulttuurissa

Lapset ja nuoret elävät mediakulttuurissa. Mediakulttuurilla tarkoitetaan median merkityksen valtavaa lisääntymistä ihmisten arjessa ja kokemusten muuntumista mediavälitteisiksi.

Mediakulttuuri on täynnä vaikuttimia, jotka osaltaan saavat lapset ajattelemaan ja toimimaan tietyin tavoin. Media on osa todellisuutta, joka muotoilee ymmärrystä, näkökulmia ja todellisuudelle annettuja merkityksiä. Media vaikuttaa monin tavoin siihen, miten ja millaisia havaintoja maailmasta tehdään.

Mediakulttuuri tarjoaa kasvuun moninaisia aineksia, mutta vain vähäisesti suuntaviivoja siihen, millaiset valinnat tukevat hyvinvointia, edistävät yhteiskunnallista osallisuutta ja kehittävät eettistä asennetta toisia kohtaan. Siksi tarvitaan mediakasvatusta.

Vanhemmat tarjoavat tärkeän viitekehyksen lapselle ja nuorelle mediakokemusten jäsentämisessä. Myös päivähoidon henkilöstön, opettajien, nuoriso-ohjaajien ja muiden lasten kanssa toimivien ammattilaisten näkemykset ja tuki ovat keskeisiä.

MLL:n mediakasvatustyö

MLL on mediakasvatuksen vahva osaaja ja asiantuntija. MLL:n mediakasvatustyö edistää lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia monialaisesti. 

MLL tukee vanhempia ja lasten kanssa toimivia ammattilaisia järjestämällä mediakasvatustilaisuuksia, tarjoamalla koulutusta ja tuottamalla aineistoja mediakasvatuksesta. Lisäksi MLL:n kouluttajat vierailevat peruskouluissa keskustelemassa oppilaiden kanssa heidän mediankäytöstään.

MLL vaikuttaa lapsille ja nuorille myönteisen mediakulttuurin rakentumiseen työskentelemällä yhteistyössä toimialan kanssa. Lisäksi MLL painottaa, että aikuisilla on vastuu huolehtia lasten mediankäytöstä. Aikuisilla on velvollisuus ohjata ja tukea lasten mediankäyttöä, lapsella taas on oikeus mediakasvatukseen.

Ajankohtaista

  • MLL toteuttaa Opetus- ja kulttuuriministeriön avustuksella Sosioemotionaalinen oppiminen mediakulttuurissa -hankkeen vuonna 2016. Hankkeessa syvennetään varhaiskasvattajien ymmärrystä sosiaalisten taitojen ja itsetuntemuksen tärkeydestä lasten mediaoppimisessa. Tavoitteena on tuottaa varhaiskasvattajille mahdollisuuksia oivaltaa, miten eri tavoin mediakasvatuksen avulla voidaan vahvistaa hyviä vuorovaikutuskäytänteitä kun ymmärryksestä syntyviä ideoita nivotaan jo toteutettavaan toimintaan ja teematyöskentelyyn. Hanke toteitetaan yhteistyössä Pohjois-Helsingin alueen varhaiskasvattajien kanssa.
  • MLL toteuttaa myös mediakasvatushanketta tukioppilastoiminnassa. Hankkeen tavoittena on edistää myönteistä nettikulttuuria yläkoulussa. Lukuvuonna 2015 - 2016 MLL:n nuorisotyön kouluttajat järjestävät tukioppilasohjaajien ja tukioppilaiden yhteisiä koulutuksia. Tukioppilastoimintaan kehitetään myös jatkokoulutusmalli, joka kannustaa huomioimaan oppilaiden mediankäyttökokemukset aiempaa paremmin koulun hyvinvointityössä sekä hyödyntämään verkkoa osallisuuden vahvistamisessa.