Siirry sisältöön

Mitä nettikiusaamiselle pitäisi nuorten mielestä tehdä?

Että se otetaan vakavasti.

Suurin osa kyselyyn vastanneista nuorista (58 %) kokee, että kiusaaminen ja häirintä sosiaalisissa medioissa ja kasvokkain on yhtä vakavaa.

Nuorista yli puolet (58 %) uskoo, että netissä voi omalla toiminnallaan vaikuttaa häirinnän ja loukkaavan kohtelun vähenemiseen. Valtaosa (71 %) % ajattelee, että kiusaamistilanteessa jokaisen toiminnalla on merkitystä kiusaamisen lopettamiseksi.

Nuoret olivat vahvasti sitä mieltä, että verkossa tapahtuvaan kiusaamiseen, loukkaavaan kohteluun ja häirintään puuttuminen ei ole vain aikuisten asia, vaan nuoret näkevät itse paljon mahdollisuuksia vaikuttaa siihen. Nuorten omalla toiminnalla koetaan olevan suurta merkitystä nettikiusaamistilanteissa.

Nuorten vastaukset osoittavat selvästi, että aikuisten tulisi ottaa sosiaalisessa mediassa ja netissä tapahtuva kiusaaminen ja häirintä vakavasti. Selvästi suurin osa nuorista (91 %) oli sitä mieltä, että aikuisten vakava suhtautuminen nettikiusaamiseen on tärkeää. Lähes yhtä moni nuori (89 %) piti tärkeänä, että somevaikuttajat ja -julkkikset puhuisivat somessa kiusaamista vastaan.

Suurin osa nuorista (71 %) pitää tärkeänä, että nuoren vanhemmat olisivat kiinnostuneita siitä miten nuori viettää aikaa netissä ja sosiaalisissa medioissa. Nuorilla ei kuitenkaan ollut vanhemmille asiaan yksinkertaista reseptiä, vaan osa toivoi, että vanhemmat myötäeläisivät ja tukisivat varsinkin pienempien lasten mediankäyttöä. Aikuisten toivottiin olevan kiinnostuneita myös nuoren mediankäytöstä, mutta samalla toivottiin aikuisten luottavan ja kunnioittavan nuoren kykyyn käyttää medioita itsenäisesti.

Nuoret ovat kuitenkin valmiita keskustelemaan ja jakamaan nettikokemuksiaan vanhempien ja koulun aikuisten kanssa ja jopa toivoivat sitä. Tästä syystä aikuisten niin kotona kuin kouluissa olisi tärkeää osoittaa myönteistä kiinnostusta nuorten netinkäyttöä kohtaan ja halua keskusteluyhteyteen myös nettiin, sosiaaliseen mediaan ja pelikulttuureihin liittyen.

Valtaosa nuorista (81 %) pitää tärkeänä, että nuorille kerrottaisiin koulussa enemmän netissä ja sosiaalisissa medioissa tapahtuvan kiusaamisesta ja sen seurauksista.

 

Moni nuori toivoo, että aiheesta keskusteltaisiin yhdessä oppitunneilla tai että teema tulisi esille koulun yhteisissä tapahtumissa, kuten aamunavauksissa. Myös tukioppilaita ehdotetaan nettikiusaamisteeman käsittelijöiksi ja esille nostajiksi koulun arjessa. Opettajien lisäksi esimerkiksi koulun kuraattorien toivotaan käsittelevän aihetta.

”kerrottaisiin siitä että kuinka pahoja seurauksia myös nettikiusaamisella voi olla kenelle tahansa”

Nuoret ehdottavat myös, että koulujen ammattilaiset tutustuisivat sosiaalisiin medioihin.

”Toivoisin, että opettajat perehtyisivät somekulttuuriin ennen kuin kertoisivat kiusaamisesta ja keinoista vähentää sitä / puutua siihen.”

Moni nuori toivoo, että kiusaamista käsiteltäisiin erityisesti rikosten ja seurausten näkökulmasta. Nettipoliisin vierailu mainittiin monessa vastauksessa toimivana tapana käsitellä nettikiusaamista. Myös vertaisten ja kiusatuiksi joutuneiden kokemusten esille nostamista merkitystä korostettiin.

”Olisi hyvä, että kerrottaisiin asiat mahdollisimman raa’asti, kuten että mitä voi tapahtua, jos levität toisen kuvan ilman lupaa tai esiinnyt toisen nimellä. Kun nuoret saa kuulla suoraan, että noista asioista voi joutua pahaan pulaan, ja poliisien kanssa tekemisiin ja maksamaan korvauksia uhrille, niin luulen että alkaisi menemään paremmin kaaliin.”

”Toivoisin, että joku joka oikeasti tietää jotakin asioista kertoisi niistä eikä kukaan boomeri. Aikuiset eivät oikeasti ymmärrä asioista paljoakaan vaikka niin väittäisivätkin. toki yksittäisiä poikkeuksiakin löytyy, mutta se on vain karvas totuus. Vertaistuki paras tuki.”

Nettikiusaamista kohdanneen nuori ansaitsee ja tarvitsee apua. Nuoria saattaa hämmentää myös se, ettei aikuisillekaan ole aina selvää kenen vastuulla kiusaamiseen puuttuminen on. Nettikiusaaminen ulottuu usein myös vapaa-ajalta kouluun ja selkeää rajanvetoa on vaikeaa tehdä tänä päivänä, kun puhelimet ja digilaitteet on läsnä myös koulupäivien aikana. Nuoren voi olla vaikea selvittää tilanteita ja saada kiusaamista loppumaan eikä kaikilla välttämättä ole kotona tarvittavaa tukea. Näissä tilanteissa koulun tuki ja rooli nuoren elämässä korostuu.

Nuoret kertovat tapauksista, joissa nettikiusaamiseen ei tuntunut löytyvän apua.

”esim vuosi sitten jaettiin yksityisiä tiktokkejani ja otettiin näyttövideoita niistä, laitettiin snäpissä videoita joissa naurettiin videoilleni ja haukuttiin ties miksi. myös yksityisviestillä tultu haukkumaan ja sanomaan että ”kaikki puhuu susta paskaa” (koulu ei puuttunut tapauksiin sillä ”se tapahtui koulun ulkopuolella”)”

Opetushallituksen (2020) linjauksen mukaan opettajien tulee puuttua verkossa tapahtuvaan kiusaamiseen, joka tapahtuu kouluajalla, kouluun liittyvässä toiminnassa ja johon on osallisena koulun oppilaita.

Netissä tapahtuvalla kiusaamisella ja häirinnällä voi olla hyvin vakavia seurauksia nuoren elämään, hyvinvointiin ja koulunkäyntiin. Kouluille ja opettajille on tärkeää suunnata tukea ja työkaluja, jotta nettikiusaamiseen voidaan vastaisuudessa puuttua paremmin ja mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Ennalta ehkäisevä työn, kuten mediataitojen tukemisen merkitys korostuu.

Yhtä lailla kotien ja vanhempien tuella ja kiinnostuksella on väliä nuoren turvallisen mediankäytön ja avun saamisen kannalta. Nuorten netissä kohtaamaa kiusaamista ja häirintää ei ole syytä vähätellä. Nettikiusaamiseen puuttuminen ja sen ehkäiseminen on yhteinen asia.

Ladattavat materiaalit

Nuoret ja nettikiusaaminen -kyselyraportti (pdf)

Aiheeseen liittyvät

Nuoret ja nettikiusaaminen -kyselyn tulokset

Lisätietoa nettikiusaamisesta MLL:n sivuilla

Takaisin ylös