Vanhempainnetti

Lähteet

Aaltonen M., Ojanen T., Sivén T., Vihunen R., Vilén M. 2003. Lapsen aika. WSOY.

Apua vanhemmuuteen -raportti. 2003. TNS Gallup, Apu-lehti ja Mannerheimin Lastensuojeluliitto.

Arajärvi T. 1999. Hyvä lapsuus vauvasta koululaiseksi. Ajatus-kirjat. Karisto.

Bee H., Boyd D. 2004. The Developing Child. Tenth edition. Pearson Education, USA.

Dunderfelt T. 1999. Elämänkaaripsykologia. WSOY.

Furman E. 1993. Auta lasta kasvamaan. Nuorisopsykoterapiasäätiö.

Gottman J. 1997. The heart of parenting. How to raise an emotionally intelligent child. London: Bloomsbury Publishing Plc.

Heikkilä M., Luumi P. 2003 Rakasta lasta – suojele lapsuutta. LK-kirjat. Gummerus.

Hellman R. 2003. Varhaisen vuorovaikutuksen merkitys ja kuinka sitä voidaan tukea. Kooste kirjallisuudesta. Julkaisematon materiaali, MLL, Joka kodin konstit -projekti.

Innanen M. 2001. Isyys ja äitiys nuorten kertomana – lukiolaisten tyttöjen ja poikien kirjoituksia. LIKES Research Reports on Sport and Health 130. Väitöskirja, Jyväskylän yliopisto.

Kalland M., Maliniemi-Piispanen S. 1999. Vauvan kiikku. Kuvaus kokeilevasta vauvaperhetyöstä. Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö. Edita.

Keltikangas-Järvinen L. 1999. Hyvä itsetunto. WSOY.

Kemppainen, J. 2001. Kotikasvatus kolmessa sukupolvessa. Jyväskylän yliopisto.

Kinnunen S. 2003. Anna mun olla lapsi. Kirjapaja Oy.

Kähkönen P. 1995. Kehityksen riskitekijät ja suojaavat tekijät. Psykologian opetusvideo. Jyväskylän avoin yliopisto.

Lahtinen E. 1998 (toim.) Themes from Finland. Mental Health Promotion on the European Agenda, report from a Consultative Meeting 15–16 January 1998, Helsinki, Finland. STAKES Themes 4/1998.

Laine A., Ruishalme O., Salervo P., Sivén T., Välimäki P. 2003. Opi ja ohjaa sosiaali- ja terveysalalla. WSOY.

Lastenneuvolat lapsiperheiden tukena. Opas lastenneuvola-toiminnan järjestämiseksi kunnissa. Työryhmämuistioita 2003:7, Sosiaali- ja terveysministeriö.

Lyytinen P., Korkiakangas M, Lyytinen H. (toim.) 2003. Näkökulmia kehityspsykologiaan. Kehitys kontekstissaan. WSOY.

Mental Health Promotion for Children up to 6 Years. 1999. Directory of the projects in the European Union. Mental Health Europe – Santé Mentale Europe, Liaison Office for the European Network on Mental Health Promotion. Brussels.

Mäkelä J. Haastattelu puhelimitse 25.11.2005.

Mäntymaa M., Luoma I., Puura K., Tamminen T. 2003. Tunteet, varhainen vuorovaikutus ja aivojen toiminnallinen kehitys. Lääketieteellinen aikakausikirja Duodecim. 119. vuosikerta. Maaliskuu 6/2003, sivut 459–465.

Pulkkinen L. 1996. (toim.) Lapsesta aikuiseksi. Atena Kustannus Oy.

Pulkkinen L. 2002. Mukavaa yhdessä. Sosiaalinen alkupääoma ja lapsen sosiaalinen kehitys. PS-kustannus. Otava.

Pulkkinen L. 2003. Lapsuusiän kasvatusilmapiiri ja aikuisiän sosiaalinen toimintakyky. Duodecim 19/2003, s. 1801–1803.

Räsänen E., Moilanen I., Tamminen T., Almqvist F. 1996. (toim.) Lasten- ja nuorisopsykiatria. Duodecim.

Rönkä T. 1989. Kasvattajan kolme oppituntia. Kasvattajien aktivointikurssi. Mannerheimin Lastensuojeluliitto.

Sinkkonen J. 2001. Lapsen puolesta. WSOY.

Spock B., Parker S. J. 2003. Järkevää lastenhoitoa. Otava.

Stenman M. 2004. Kurkistus perheeseen. Kotivinkki, suuri kasvatustutkimus. Kotivinkki 3/2004, s. 72–82.

Tahkokallio K. 2001. Kotipesän lämpöä etsimässä. Kirja vanhemmuudesta, rakkaudesta ja rajoista. WSOY.

Takala A., Takala M.1988. Psykologinen kehitys lapsuusiässä. Sairaanhoitajien koulutussäätiö. WSOY.

Tamminen T. 2004. Olipa kerran lapsuus. WSOY.

Tardos A. 2004. Vauvan aktiivisuutta kunnioittava hoiva ja kasvatus. Luento Alma-klinikan seminaarissa Vauva ja hoivaava ympäristö, 3.12.2004. Helsingin Messukeskus.

Virkki J. 1994 (toim.) Ydinperheestä yksilöllistyviin perheisiin. WSOY.

Vuorinen R. 1997. Minän synty ja kehitys. WSOY.

Välijärvi J. 2000. Kasvatustiede ja kasvatuksen arvot. Kasvatus 31 (2), s. 105–106.

Äidit irti synnytysmasennuksesta, Äimä ry. http://www.aima.fi/, luettu 28.4.04.